Preimpressió digital

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ:  PREIMPRESSIÓ DIGITAL

 

Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: Tractament de textos

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Equips i programari de tractament de textos. 15 hores

UF 2: Digitalització de textos. 50 hores

UF 3: Tractament digital de textos. 80 hores

UF 4: Aplicació de normes de correcció. 20 hores

 

Mòdul professional 2: Tractament d'imatges en mapa de bits

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Classificació i preparació d’originals d’imatge. 20 hores

UF 2: Obtenció d’imatges digitals. 40 hores

UF 3: Ajust dimensional i tonal de les imatges. 80 hores

UF 4: Realització de fotomuntatges. 60 hores

UF 5: Obtenció de proves de color. 31 hores

 

Mòdul professional 3: Imposició i obtenció digital de la forma impressora

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Traçat i imposició digital. 40 hores

UF 2: Obtenció digital de formes impressores. 59 hores

 

Mòdul professional 4: Impressió digital

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Tractament de la informació digital. 25 hores

UF 2: Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d'impressió digital. 47 hores

UF 3: Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals. 60 hores

 

Mòdul professional 5: Compaginació

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Elaboració de maquetes i fulls d'estil. 25 hores

UF 2: Compaginació de productes editorials. 60 hores

UF 3: Compaginació de productes extra-editorials. 60 hores

UF 4: Correcció de proves de compaginades. 20 hores

 

Mòdul professional 6: Il·lustració vectorial

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Imatges vectorials i retolació. 40 hores

UF 2: Composició infogràfica i il·lustració. 59 hores

 

Mòdul professional 7: Identificació de materials en preimpressió

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Processos i productes gràfics. 32 hores

UF 2: Formes impressores i emulsions. 20 hores

UF 3: Suports d’impressió. 60 hores

UF 4: Tintes d’impressió. 20 hores

 

Mòdul professional 8: Realització de publicacions electròniques

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Preparació d'arxius de text, d'imatge, vídeo i so. 15 hores

UF 2: Realització d'animacions. 30 hores

UF 3: Creació i publicació de pàgines web. 40 hores

UF 4: Compaginació i publicació de llibres electrònics. 60 hores

UF 5: Realització de productes multimèdia. 20 hores

 

Mòdul professional 9: Formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Incorporació al treball. 66 hores

UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

 

Mòdul professional 11: Anglès tècnic

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF1: Anglès tècnic. 99 hores

 

Mòdul professional 12: Síntesi

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

Mòdul professional 13: Formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

 

Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: Tractament de textos

Durada : 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Equips i programari de tractament de textos. 15 hores

UF 2: Digitalització de textos. 50 hores

UF 3: Tractament digital de textos. 80 hores

UF 4: Aplicació de normes de correcció. 20 hores

 

 

UF 1: Equips i programari de tractament de textos.

Durada: 15 hores  

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Maneja els equips i els programes informàtics implicats en el tractament de textos, aplicant les característiques tècniques necessàries en cada activitat.

 

1.1. Relaciona el programari, els equips i els seus diferents accessoris implicats en el tractament de text determinant en cada cas la seva utilitat.

1.2. Opera amb els sistemes operatius emprats usualment en la preimpressió.

1.3. Analitza les característiques tècniques i funcionals del maquinari i del programari a partir la informació tècnica.

1.4. Utilitza el programari i els equips informàtics adequadament en funció de la tasca a realitzar utilitzant les seves diverses possibilitats tècniques.

1.5. Utilitza adequadament els diferents equips aplicant normes de manteniment, neteja, conservació i actualització.

1.6. Modifica les possibles incidències en les comunicacions entre equips i/o perifèrics.

1.7. Ajusta els equips de proves realitzant comprovacions i testeixos.

1.8. Detecta i identifica les xarxes existents analitzant el seu funcionament.

1.9. Opera sota normes de prevenció de riscos, ergonòmiques en la realització de tasques i seguretat davant de pantalles de visualització.

1.10.   Realitza les tasques sota normes mediambientals i realització de reciclatge.

 

Continguts

 

 1. Maneja els equips i les aplicacions informàtiques implicades en el tractament de textos.

 

1.1. Maquinari. Memòries. Elements i característiques.

1.2. Dispositius d'entrada i sortida. Monitors. (Equips de digitalització de textos i de proves). Tipus i característiques.

1.3. Xarxes. Components bàsics. Topologies.

1.4. Sistemes operatius: Tipus, versions, funcions bàsiques dels sistemes operatius, tipus, versions.

1.5. Programari de digitalització i tractament de textos.  Característiques i funcionament.

1.6. Prevenció i seguretat en el lloc de treball. Normativa d'ergonomia informàtica. Normativa de seguretat en l'entorn de treball. Seguretat per a pantalles de visualització.

1.7. Materials reciclables i classificació.

 

UF 2: Digitalització de textos.

Durada: 50  hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Avalua els arxius digitals de text, distingint formats d'arxius i aplicacions de tractament de textos.

 

1.1. Aplica el format dels arxius digitals respecte a les aplicacions informàtiques utilitzades en el procés de preimpressió.

1.2. Diferencia les característiques dels diferents tipus d'originals de text.

1.3. Analitza les fases del tractament de textos relacionant-les amb les aplicacions.

1.4. Valora els arxius originals segons el programari a utilitzar.

1.5. Analitza les compatibilitats dels formats de fitxer a utilitzar amb les aplicacions informàtiques adequades al treball.

1.6. Corregeix els problemes de compatibilitat entre arxius de text.

1.7. Interpreta l'ordre de producció utilitzada en el tractament de textos.

 

 

 

 

 1. Digitalitza documents de texts, utilitzant l'escàner i programari d'OCR, detectant els errors.

 

2.1. Aplica els paràmetres de resolució, contrast, mode, mida i enfocament de l'equip de digitalització adequant-los a les característiques de llegibilitat de l'original i especificacions de sortida.

2.2. Realitza l'escannejat dels originals segons les especificacions de sortida del text mitjançant la utilització del programari d'OCR.

2.3. Corregeix els defectes dels documents de text digitalitzats.

2.4. Crea els arxius digitals en el format adequat a les característiques establertes del següent procés productiu.

2.5. Resol possibles incidències en les comunicacions entre equips i/o perifèrics.

2.6. Utilitza els equips i aplicacions informàtiques d'escaneig i teclejat amb destresa, agilitat i ergonomia.

2.7. Analitza les funcions i característiques dels escàners i del programari de digitalització de texts.

2.8. Aplica el programa de manteniment i calibratge als equips de digitalització detectant problemes o desviacions.

2.9. Opera sota normes de prevenció de riscos, ergonòmiques en la realització de tasques i seguretat davant de pantalles de visualització.

2.10.    Realitza les tasques sota normes mediambientals i realització de reciclatge.

 

 1. Digitalitza documents de text mitjançant el teclat, utilitzant el mètode de mecanografia i corregint errors.

 

3.1. Aplica amb teclat QWERTY el mètode de mecanografia manual amb aplicacions informàtiques.

3.2. Utilitza en el teclejat la totalitat dels dits i amb la disposició que marca el mètode.

3.3. Realitza el teclejat de la totalitat del text sense salts ni canvis de línies.

3.4. Realitza el teclejat del text a una velocitat superior a la fixada com a mínima.

3.5. Realitza el teclejat del text cometent una quantitat d'errors inferior a la fixada com a límit.

3.6. Corregeix els errors comesos durant el teclejat del text.

3.7. Realitza el teclejat del text complint les normes d'ergonomia i posturals.

3.8. Opera sota normes de prevenció de riscos, ergonòmiques en la realització de tasques i seguretat davant de pantalles de visualització.

3.9. Realitza les tasques sota normes mediambientals i realització de reciclatge.

 

 

 

 

 

 

Continguts

 

 1. Avaluació d'arxius digitals de text.

 

1.1. Fases del procés de tractament de text. Ordre de treball. Instruccions tipogràfiques bàsiques.

1.2. Originals de text. Classificació: digitals, analògics. Característiques.

1.3. Valoració i preparació d'originals. Especificacions de lliurament.

1.4. Suports digitals d'emmagatzematge. Tipus i característiques.

1.5. Formats digitals d’arxius de text. Compatibilitats.

 

 1. Digitalització de documents de texts mitjançant escàner.

 

2.1. Maquinari de digitalització de textos. Tipus i característiques.

2.2. Programari de digitalització de textos (OCR). Tipus i característiques.

2.3. Paràmetres bàsics de digitalització de textos (resolució, contrast, mode, mida i enfocament).

2.4. Manteniment dels equips de digitalització de textos.

2.5. Causes i solucions de les possibles incidències de comunicació entre equips.

2.6. Deficiències habituals en la digitalització mitjançant OCR.

 

 1. Digitalització de documents de text mitjançant el teclat.

 

3.1. Teclat QWERTY.

3.2. El teclat. Alternatives de les tecles.

3.3. Programari de mecanografia, mètode teclejat i normes.

3.4. Ergonomia, normes posturals, correcta posició de dits i avantbraços.

3.5. Autocorrecció. Ús dels diccionaris de les aplicacions.

 

UF 3: Tractament digital de textos.

Durada: 80 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Tracta documents digitals de texts, aplicant eines de tractament de textos, estils i tipus adequats a les especificacions.

 

1.1. Aplica al text el cos, la font, sèrie, interlineat, sagnat, alineacions, mitjançant les aplicacions informàtiques adequades al procés.

1.2. Aplica les normes de composició, jerarquització i llegibilitat.

1.3. Aplica fulls d'estil adequats a les especificacions rebudes.

1.4. Aplica al text colors normalitzats de quadricromia i colors personalitzats directes segons necessitats del treball, mitjançant les aplicacions adequades al procés.

1.5. Analitza l'estructura de la pàgina, i les condicions estètiques i d'arquitectura gràfica.

1.6. Analitza les característiques dels models de color RGB, CMYK, Lab emprades en el tractament de textos.

1.7. Tracta els texts en condicions d'ergonomia i visualització adequades.

1.8. Importa i exporta els estils tipogràfics requerits per a la realització del treball amb major operativitat.

1.9. Gestiona correctament l’ús dels diferents arxius de tipografies digitals.

1.10.   Opera sota normes de prevenció de riscos, ergonòmiques en la realització de tasques i seguretat davant de pantalles de visualització.

1.11.   Realitza les tasques sota normes mediambientals i realització de reciclatge.

 

 

 1. Crea els arxius de text, aplicant el format més adequat i compatible amb els següents processos.

 

2.1. Identifica els diferents formats i adapta les seves característiques tècniques.

2.2. Corregeix les anomalies en la importació/exportació de texts digitals.

2.3. Determina el format digital de l'arxiu més adequat al tractament posterior.

2.4. Analitza els arxius amb característiques tipogràfiques i diferencia la seva aplicació.

2.5. Crea l'arxiu digital aplicant-li els requisits tècnics per als següents processos.

2.6. Comprova que l'arxiu digital és compatible amb diferents aplicacions i plataformes.

 

Continguts

 

 1. Tractament de documents digitals de texts.

 

1.1. Tipometría. Unitats de mesura: Cícer, punt, pica. Unitats de mesura relativa. El tipòmetre.

1.2. Grafismes: Els tipus. Anatomia de tipus. Línies de referència. Classificació estilística. Cos i taca. Tipografies. Famílies. Sèries. Estils. Usos. Catàlegs tipogràfics.

1.3. Contragrafismes o blancs de text: prosa, blancs entre paràgrafs, interlineat, medianil, interlletratje i espaiat.

1.4. Alineacions. Tipus de paràgrafs. Sagnat. Arracades

1.5. Mida de composició i relació amb el cos.

1.6. Jerarquització dels texts: composició de títols, subtítols.

1.7. Instruccions tipogràfiques. Marcat de texts.

1.8. Estètica tipogràfica: equilibri i valor tonal de la composició.

1.9. Llegibilitat: microllegibilitat tipogràfica. El color dels textos.

1.10.   Fonts digitals: TrueType, PostScript, Opentype. Característiques. Gestors de fonts.

1.11.   Llegibilitat: Microllegibilitat tipogràfica.

1.12.   Tabulacions: tipus i característiques.

1.13.   Tipografies digitals: TrueType, PostScript, Opentype. Característiques. Gestors de fonts.

 

 1. Tractament del text tipogràficament.

 

2.1. Llibres i fulls d'estil.

2.2.  Normes ortotipogràfiques i de composició: ús de versals, versaletes, negreta, cursiva, rodona. Composició de números. Abreviatures, sigles, acrònims. Apartats. Lletres volades. Capitulars. Signes de puntuació. Divisió de paraules.

2.3. El color en les aplicacions de tractament de textos.

2.4. Composicions especials: taules i estadets, fórmules matemàtiques i químiques.

 

 1. Creació d'arxius de text.

 

3.1. Formats digitals de texts. Conversió d'arxius.

3.2. Importació/exportació d'arxius a diferents aplicacions.

3.3. Compressió i descompressió d'arxius. Compatibilitat de formats. PDF o similars.

3.4. Formats digitals amb característiques tipogràfiques. Formats segons flux de treball.

3.5. Formats segons aplicacions de maquetació i/o compaginació.

 

 

UF 4: Aplicació de normes de correcció.

Durada: 20 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Corregeix proves de texts, reconeixent la simbologia de correcció i aplicant normes ortotipogràfiques i composició de texts.

 

1.1. Diferencia els diferents símbols de correcció de proves segons normes UNE i ISO.

1.2. Realitza la prova detectant els errors aplicant la simbologia normalitzada en corregir els texts digitals.

1.3. Aplica les normes de composició en corregir els texts digitals.

1.4. Aplica correccions ortotipogràfiques als texts.

1.5. Detecta els errors d'estil i estructura del text i determinat les modificacions segons l'original i la finalitat del text.

1.6. Analitza les característiques i paràmetres dels equips de proves adaptant-les al tipus de prova a realitzar.

1.7. Utilitza adequadament els fulls de control de qualitat.

 

 

Continguts

 

 1. Correcció de proves de texts.

 

1.1. Obtenció de proves de text. Galerades.

1.2. Impresores. Tipus i característiques

1.3. Tipus de correcció: de concepte, d'estil i ortotipogràfica.

1.4. Normes ortotipogràfiques. Signes de correcció normalitzats (UNE i ISO).

1.5. Correcció de texts digitals. Autocorrecció. Ús dels diccionaris de les aplicacions.

1.6. Control de qualitat dels texts. Fulls de control de qualitat.

 

 

Mòdul professional 2: Tractament d'imatges en mapa de bits

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Classificació i preparació d’originals d’imatge. 20 hores

UF 2: Obtenció d’imatges digitals. 40 hores

UF 3: Ajust dimensional i tonal de les imatges. 80 hores

UF 4: Realització de fotomuntatges. 60 hores

UF 5: Obtenció de proves de color. 31 hores

 

UF 1: Classificació i preparació d’originals d’imatge.

Durada: 20 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Identifica els originals d'imatge rebuts, analitzant el seu format, contingut, mida, resolució i mode de color.

 

1.1. Determina les característiques del producte gràfic descrit en la proposta o esbós de disseny que cal realitzar.

1.2. Identifica els originals físics lliurats, analitzant el seu suport i contrast.

1.3. Descriu els defectes observats als originals d'imatge per prendre les mesures correctives necessàries.

1.4. Modifica els originals digitals, adaptant la seva mida, resolució i mode de color a les necessitats de producció del producte gràfic proposat.

1.5. Determina el format més apropiat per als originals digitals segons el procés productiu i el producte acabat.

1.6. Verifica la qualitat de la imatge digital amb un programa de revisió d'arxius digitals, comparant les seves característiques amb les requerides per a la seva reproducció en el procés productiu.

1.7. Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

Continguts

 

 1. Identificació d'originals d'imatge.

 

1.1. Identificació i classificació d’imatges originals:

1.1.1.   Segons el seu suport: digitals, transparents i opaques.

1.1.2.   Segons el seu color: blanc i negre i de color.

1.1.3.   Segons el seu contrast: de línia i de to modulat en gris i en color, continu i discontinu.

1.1.4.   Segons la seva procedència: client, producció pròpia i biblioteques d’imatges.

1.2. Atributs de la imatge digital:

1.2.1.   Tipus d’imatge: blanc i negre o color, linia o to i vectorials o de píxel.

1.2.2.   Profunditat de to.

1.2.3.   Resolució.

1.3. Models de color: RGB i CMYK.

1.4. Introducció a la imatge impressa: tipus de tramat i liniatura.

1.5. Preparació d'originals:

1.5.1.   Protecció.

1.5.2.   Tractament i netedat<A[netedat|neteja]>.

1.5.3.    Instruccions de reproducció.

1.6. Tècniques de marcatge d'imatges.

1.7. Escala i factor de reproducció.

1.8. Programari de tractament d’imatges: característiques i maneig bàsics.

1.9. Ajustos i verificació d'imatges originals:

1.9.1.   Mida, resolució i mode de color.

1.9.2.   Defectes als originals d’imatge.

1.10.   Ordres de producció: característiques i interpretació.

1.11.   Normes de seguretat i ergonòmiques en l’ús dels equips de captació i tractament d’imatge.

 

UF 2: Obtenció d’imatges digitals.

Durada: 40 hores

 

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Digitalitza els originals d'imatge, deduint la resolució d'entrada i analitzant el procés de producció de la imatge digitalitzada.

 

1.1. Realitza la posada al punt de l'equip de captació d’imatges per a la seva correcta utilització, aplicant els paràmetres de neteja i manteniment del fabricant.

1.2. Calibra l’equip de captació d’imatges i activa el perfil d'entrada per realitzar una correcta digitalització d'originals.

1.3. Determina la resolució adequada de digitalització segons la destinació de la imatge digital que cal reproduir.

1.4.  Digitalitza els originals amb els equips i programari adequats per al seu posterior tractament digital.

1.5.  Determina l'espai de color adequat a les imatges digitalitzades, tenint en compte el procés productiu en què intervé.

1.6. Efectua les correccions de digitalització en les possibles anomalies detectades en les imatges digitalitzades: color, errors en llums i ombres, soroll i corbes, entre d'altres.

1.7.  Contrasta, amb la imatge al monitor, l'original que cal reproduir, comprovant que la imatge digital compleix les condicions de qualitat exigides pel producte gràfic que es reproduirà.

1.8.  Realitza correctament el control de color de la imatge obtinguda, utilitzant els elements i sistemes de mesures adequats a cada proposta de reproducció.

1.9. Reconeix el format d'imatge més apropiat, identificant la seva utilització en el procés productiu.

1.10.    Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

Continguts

 

 1. Digitalització d'originals d'imatges.

 

1.1. El color:

1.1.1.   Síntesi<A[barreja|mescla]> aditiva i substractiva.

1.1.2.   Models de color.

1.1.3.   Conversions multicolors.

1.1.4.   Biblioteca de colors.

1.2. Maquinari de captació d’imatges:

1.2.1.   Equips de captació d’imatge: tipus i característiques:

1.2.1.1.       Dispositius de captació: CCD, CMOS i d’altres.

1.2.1.2.       Factor de mostreig: interpolació o remostreig.

1.2.2.   El monitor: tipus de monitors i característiques.

1.3. Imatges basades en píxels:

1.3.1.   Resolució de la imatge digital: profunditat de bits i relació amb el model de color, dimensions del píxel i mida d'imatge.

1.3.2.   Modes de color: imatge de línia, escala de grisos, color indexat, duotó, RGB i CMYK.

1.3.3.   Formats de fitxer per a imatges de bits.

1.3.4.   Compressió d'imatges: sense pèrdua i amb pèrdua.

1.4. Paràmetres de digitalització d'imatges:

1.4.1.   Originals de la imatge (opacs i transparents).

1.4.2.   Rang de tons (línia, escala de grisos i color).

1.4.3.   Compressió de tons (número de bits per píxel).

1.4.4.   Corba Gamma.

1.4.5.   Resolució i freqüència de trama.

1.4.6.   Factor d'escalat.

1.4.7.   Resolució òptima d'escannejat.

1.5. Càlcul de resolució de digitalització:

1.5.1.   Segons destinació<A[destinació|destí]>: impressió analògica, impressió digital, web, publicació electrònica i laboratori fotogràfic digital.

1.5.2.   Relació entre la resolució de digitalització, la resolució de sortida i la lineatura d’impresió.

1.6. Digitalització d'imatges:

1.6.1.   Característiques i maneig del programari.

1.6.2.   Obtenció de imatges digitalitzades.

1.7. Factors que influeixen en la reproducció del color:

1.7.1.   Suport.

1.7.2.   Sistema d’impressió.

1.7.3.   Font d’il·luminació.

1.8. Sistemes de mesura i control del color:

1.8.1.   Valors de referència i medició en densitometria i colorimetria.

1.8.2.   Les escales de control.

1.9. Eines de calibrat i perfilat:

1.9.1.   Instruments i programari incorporats o independents.

1.9.2.   Estabilització i calibració.

1.9.3.   Obtenció dels colors correctes. Sistemes de gestió del color. Perfils ICC.

1.9.4.   Simulació en monitor.

1.10.   Arxivament de dades <A[mitjans|medis]>:

1.10.1.   Sistemes en xarxa i locals.

1.10.2.   Tipus de medis: discs durs, cd, dvd, targetes de memòria, memòries USB i d’altres.

 

 

UF 3: Ajust dimensional i tonal de les imatges.

Durada: 80 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Tracta la imatge digital, comparant les seves característiques amb les necessitats del producte acabat i justificant les tècniques de retoc i tractament d'imatges.

 

1.1. Realitza els ajustos de color necessaris en tots els equips i programari intervinents en el flux de treball.

1.2.  Determina les transformacions de mode de color i resolució adequades en les imatges, a partir de les característiques específiques del producte gràfic.

1.3. Realitza les correccions de color oportunes en les imatges digitals, tenint en compte el procés productiu.

1.4. Elimina els defectes, impureses i elements no desitjats, utilitzant les eines de retoc d'imatge adequades.

1.5. Realitza els traçats amb els valors de curvatura adequats en les imatges, segons les característiques del producte gràfic.

1.6. Reconeix els diferents sistemes i suports d'impressió per adequar la qualitat de la imatge digital que cal reproduir.

1.7. Aplica el trapping adequat a la imatge digital segons el sistema d'impressió assignat per a la seva reproducció.

1.8. Analitza les necessitats del procés productiu i guarda la imatge digital resultant en el format més apropiat.

1.9. Realitza les transformacions geomètriques de les imatges digitals segons les indicacions de l’ordre de producció i necessitats del producte final

1.10.    Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

 1. Ajusta la qualitat de la imatge, identificant el sistema d'impressió i aplicant els paràmetres de control apropiats per al procés d'impressió.

 

2.1. Realitza la conversió de la imatge a l'espai de color adequat segons el sistema d'impressió designat per a la reproducció del producte gràfic.

2.2.  Defineix els valors de liniatura i resolució en els degradats per a la seva correcta reproducció.

2.3. Determina els percentatges màxims i mínims de color en les imatges, tenint en compte el sistema d'impressió elegit per a la seva reproducció.

2.4. Determina el valor de compensació de guany de punt segons el sistema d'impressió assignat.

2.5. Modifica la generació de tinta negra en la separació de colors de les imatges per a la seva correcta reproducció, segons les característiques del sistema d'impressió elegit.

2.6.  Defineix els atributs de la trama de semitons i la liniatura de la imatge, a partir de les característiques del dispositiu impressor, per realitzar una correcta reproducció de la imatge.

2.7. Analitza el sistema d'impressió elegit per aconseguir una bona reproducció de la imatge tractada digitalment.

2.8.  Identifica les característiques del suport sobre el qual cal reproduir el producte gràfic.

2.9.  Determina el valor de trapping segons el suport i sistema d'impressió assignat.

2.10.    Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

Continguts

 

 1. Tractament de la imatge digital.

 

1.1. Programari de tractament d'imatges de mapa de bits: característiques i maneig.

1.2.  Desviacions del color: color, errors als llums i ombres, soroll, corbes, contrast i brillantor, entre d'altres.

1.3. Transformacions geomètriques:

1.3.1.   Volteig i rotació.

1.3.2.    Retall i enquadrament.

1.3.3.    Escalat, distorsió i microdistorsió.

1.4. Sagnies en la imatge digital.

1.5. Transformacions de mode de color (indexat, RGB, CMYK i hexacromia).

1.6. Interpolació o remostreig:

1.6.1.   Tipus i característiques.

1.6.2.   Adequació de la resolució segons el suport i sistema de reproducció.

1.7. Tècniques i eines de correcció:

1.7.1.   Nivells i corbes.

1.7.2.   Brillantor i contrast.

1.7.3.   To i saturació.

1.7.4.   Desviacions de color: variacions cromàtiques, equilibri de grisos i equilibri de color.

1.7.5.   Enfocament de la imatge i màscara d'enfocament.

1.8. Tècniques i eines selectives de retoc:

1.8.1.   Seleccions.

1.8.2.   Eines de dibuix i pintura.

1.8.3.   Eines de neteja de defectes i impureses.

1.8.4.   Sobreexposició i subexposició.

1.8.5.   Enfocament i desenfocament.

1.8.6.   Màscares.

1.8.7.   Capes

1.8.8.   Traçats

1.8.9.   Filtres.

1.9. Recomanacions i normes de qualitat establertes en el flux de treball.

 

 1. Ajust de la qualitat de la imatge digital.

 

2.1. El tramat digital:

2.1.1.   Tipus de tramat: convencional (AM), estocàstic (FM) i híbrids (XM).

2.1.2.   Tipus de punt de trama.

2.1.3.   Relació entre liniatura, resolució de sortida i rang de tons.

2.1.4.   Solució de bandes en degradats.

2.1.5.   Angles de trama, moaré, roseta d’impressió.

2.2. Llenguatges de descripció de pàgines (RIP): generació i ús de fitxers per a la impressió.

2.3. Imatges de control i calibració: imatges de diagnosi, imatges de control de procés e imatges de estandarizació.

2.4. Ajustos de gestió de color en les aplicacions informàtiques de tractament d'imatges:

2.4.1.   Perfils i espais de color assignats.

2.4.2.   Criteris d’assignació de perfils: perfil incrustat, conversió del perfil a l’espai de treball o perfil desactivat.

2.4.3.   Ajustos entre perfils. propòsit de conversió.

2.5. Tècniques de reducció de color: UCR, GCR i UCA.

2.6. Direcció i deformació del punt a la impressió.

2.7.  El trapping: valors de superposició de tintes.

2.8.  Elements de control i registre en les separacions de color.

2.9. Corbes de color en la reproducció d'imatges:

2.9.1.   Valors de to: densitats i percentatges.

2.9.2.   Interpretació de corbes. Valor Gamma.

2.10.   Variables de la imatge en la impressió òfset

2.10.1.   Cobriment o quantitat de tinta que admiteix el paper.

2.10.2.   Grau de blancura del paper.

2.10.3.El guany de punt: valors i compensació.

2.10.4.   El contrast d’impressió: màxims i mínims imprimibles.

2.11.   Simulacions i proves de color en pantalla.

 

UF 4: Realització de fotomuntatges.

Durada: 60 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza fotomuntatges, avaluant i integrant les imatges seleccionades amb tècniques de transformació, enmascarament i fusions.

 

1.1. Modifica les imatges seleccionades per adequar la seva mida, resolució, manera de color i valors cromàtics a les característiques del fotomuntatge.

1.2. Determina les diferents tècniques de selecció, enmascarament i fusions d'imatges per a la realització d'un fotomuntatge.

1.3. Especifica les màscares, traçats i fusions necessàries en les imatges, per a la seva correcta integració en el fotomuntatge.

1.4. Realitza el fotomuntatge amb les imatges tractades, mantenint entre elles característiques similars de color, dimensions i resolució.

1.5. Realitza el fusionat de les imatges entre si, evitant transicions pronunciades en el fotomuntatge.

1.6.  Adapta correctament el fotomuntatge a les característiques tècniques del producte gràfic i al sistema de reproducció elegit per a la seva reproducció.

1.7. Valora la destresa, rapidesa i eficàcia en l'ús de les eines informàtiques, tenint en compte la dificultat del treball assignat.

1.8. Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

Continguts

 1. Realització de fotomuntatges.

 

1.1. Ajusts en les imatges del fotomuntatge: nivells, corbes, equilibri i balanç de color, brillantor i contrast, to/saturació, correcció selectiva, mesclador de canals i ombra/il·luminació.

1.2. Mètodes i eines per al muntatge digital. Tècniques de selecció i modificacions de selecció. Tècniques d’enmascarament.

1.3. Els traçats: creació de corbes Bézier. Traçats de retall.

1.4. Les capes: opacitat i ompliment.

1.5. Modes de fusió. Fusions avançades.

1.6.  Filtres.

 

UF 5: Obtenció de proves de color.

Durada: 31 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza proves intermèdies, analitzant el color i comparant la qualitat de les imatges reproduïdes amb els originals que cal reproduir.

 

1.1. Elegeix el sistema de proves més apropiat a les exigències de reproducció del producte gràfic.

1.2. Realitza la posada al punt del dispositiu de proves per a la seva correcta utilització, respectant les normes especificades en el pla de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

1.3. Elegeix els suports més adequats, en funció de les característiques del dispositiu de sortida.

1.4.  Realitza controls de qualitat al dispositiu de proves, per a mantenir estable el seu comportament i aconseguir resultats estàndard.

1.5.  Adequa el fitxer digital a les característiques del dispositiu de proves, per a la seva correcta reproducció.

1.6.  Realitza correctament les proves de color intermèdies de les imatges transformades.

1.7. Justifica les correccions realitzades, per adequar la qualitat de la prova de color a les característiques del producte gràfic i al sistema d'impressió.

1.8.  Detecta en la prova de color tots els elements de control i registre necessaris per garantir la correcta reproducció de les imatges tractades, tenint en compte el procés productiu.

1.9.  Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i equips d’obtenció de proves digitals i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

Continguts

 1. Realització de proves intermèdies de color.

 

1.1. Tipus de proves digitals i limitacions en la reproducció del color:

1.1.1.   Làser.

1.1.2.   Injecció de tinta.

1.1.3.   Sublimació.

1.2. Variables de qualitat de la prova digital:

1.2.1.   Resolució de sortida.

1.2.2.   Suport emprat.

1.2.3.   Tintes i pigments.

1.2.4.   Tecnologia del tramat.

1.3. Calibració i perfilat dels sistemes de proves:

1.3.1.   Sistemes de gestió de color (CMS)

1.3.2.   Creació de perfil de sortida (impresió).

1.3.3.    Caracterizació del dispositiu.

1.3.4.    Repetibilitat de resultats.

1.4. Programari específic per a la realització de proves de color.

1.5. Obtenció de proves finals: procediment i presentació.

1.6.  Defectes en la realització de la prova. Taques. Absència de color. Defectes de transferència.

1.7.  Aspectes diferencials entre prova i imprés final:

1.7.1.   Suport.

1.7.2.   Acabats.

1.7.3.    Impressió per les dues cares.

1.7.4.    Nombre de tintes.

1.7.5.    Tipus de pigment.

1.7.6.    Guany i pérdua de punt.

1.7.7.    Superposició de colors (trapping).

1.7.8.    Densitat d’impressió.

1.8. Factors determinants en el resultat d'una prova de color:

1.8.1.   El suport.

1.8.2.   Els pigments. Les tintes especials (tintas planes o impresió multicolor).

1.8.3.   Guany de punt. La deformació del punt.

1.8.4.    La densitat d’impresió.

1.8.5.    L’ordre de tirada.

1.8.6.    Superposició de colors (trapping).

1.9. Normativa de seguretat en l'entorn de treball<A[treball|feina]> (il·luminació, temperatura i soroll) i en instal·lacions i mobiliari (seguretat i ergonomia).

1.10.   Normes de seguretat i ergonòmiques en l’ús dels equips d’obtenció de proves digitals.

 

 

Mòdul professional 3: Imposició i obtenció digital de la forma impressora

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Traçat i imposició digital. 40 hores

UF 2: Obtenció digital de formes impressores. 59 hores

 

UF 1: Traçat i imposició digital.

Durada: 40 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Determina el format de la forma impressora i la imposició que cal realitzar, analitzant les característiques del producte gràfic i les de la maquinària d'impressió i postimpressió.

 

1.1. Comprova la validesa dels arxius rebuts (format, nombre de pàgines i marges de sang, entre d'altres) i la seva correspondència amb l'ordre de treball.

1.2. Identifica el tipus d'imposició que cal realitzar, segons el producte gràfic i el sistema d'impressió i postimpressió.

1.3. Determina el tipus i format de la forma impressora, segons les màquines i suports d'impressió disponibles, seleccionant els més idonis.

1.4. Realitza el casat de les pàgines de manera precisa, aprofitant la màxima superfície útil de la forma impressora. 

1.5. Crea la maqueta o model de plegat, indicant línies de plegat i tall, i numerant les pàgines.

1.6. Realitza la configuració del programari d'imposició, elegint flux de treball, dispositiu de sortida, estil d'enquadernació i tipus de retiració.

1.7. Estableix les característiques de les diferents classes de casat, descrivint el número i tipus de doblecs del plec.

1.8. Distingueix les formes impressores dels diferents sistemes d'impressió, descrivint material, relleu i lectura d'imatge.

 

 1. Elabora el traçat, segons el tipus de producte gràfic, modificant la seva realització mitjançant proves impreses i/o de monitor.

 

2.1. Realitza el traçat, segons l'esquema representat a la maqueta o model de plegat, establint les dimensions de forma impressora i les pàgine

2.2. Determina la posició de les diferents pàgines i poses en el traçat i realitza la foliació, establint la separació entre elles.

2.3. Determina la posició de les imatges, per a treballs<A[treballs|feines]> que posteriorment vagin a ser encunyats.

2.4. Realitza les línies de plegat i tall, creus de registre, marques de costat, alçat i tira de control, atenent les necessitats del producte acabat.

2.5. Realitza una prova de traçat, per comprovar la posició dels diferents elements del traçat, i efectua les oportunes correccions.

2.6. Interpreta la funció de la maquinària utilitzada en la postimpressió, relacionant-la amb la fase d'imposició.

2.7. Identifica les diferents marques de referència i informació, explicant la utilitat de cada una d'elles en el procés gràfic.

 

 1. Realitza la imposició, verificant la seva execució mitjançant un flux de treball digital i modificant mitjançant proves impreses i/o de monitor.

 

3.1. Realitza la importació dels arxius del document, col·locant les pàgines en la posició determinada en el traçat. 

3.2. Crea els plecs, segons el nombre de pàgines del document, en quantitat i ordre correcte

3.3. Verifica la imposició a tots els plecs, mitjançant una visió prèvia en pantalla i/o realitzant una prova impresa de la imposició.

3.4. Realitza els corresponents doblecs i l'alçat o embotit a les proves i comprova la correcta seqüència de les pàgines.

3.5. Modifica els possibles errors o elements absents i obté el treball d'imposició definitiu.

3.6. Converteix el treball d'imposició al format adequat, segons el flux de treball i l'equip CTP.

3.7. Distigueix els arxius postscript i PDF, detallant les seves corresponents característiques.

3.8. Identifica els possibles formats digitals de sortida del treball imposat, detallant les seves característiques i aplicació.

 

 

 

 

 

Continguts

 

 1. Determinació del format de la forma impressora i la imposició que cal realitzar.

 

1.1. Concepte i necessitat de la imposició.

1.2. Tipus d’imposició:

1.2.1.   De plecs

1.2.2.   Combinades. Repetició de poses.

1.2.3.   De caixes i envassos.

1.3. Conceptes d'impressió que influeixen a la imposició.

1.3.1.   Sistemes d’impresión directes i indirectes.

1.3.2.   Característiques de les formes impressores dels sistemes d'impressió: òfset, flexografia i serigrafia.

1.3.3.   Característiques de les màquines d’imprimir: plec o bobina.

1.3.4.   Portaplanxes per a una o vàries planxes. 

1.3.5.   Sistemes de subjeció de la forma impressora a la màquina d’imprimir.

1.3.6.   Format i marges de la forma impressora: marges d'entrada i sortida (pinça i contrapinça).

1.3.7.    Superfície útil d'impressió.

1.3.8.   Tipus de retiració: normal i a la tombarella. Blanc i retiració a la mateixa cara (tira-retira).

1.4. Conceptes de postimpressió que influeixen a la imposició.

1.4.1.   Alçat i encaixat

1.4.2.   Cosit o fresat.

1.4.3.   Encarts.

1.5. Casats de les pàgines

1.5.1.   Tipus: regulars, irregulars i combinats. d,g,

1.5.2.   El plegat: en paral·lel, en creu, en zig-zag, combinat.

1.5.3.   Plecs i signatures.

1.5.4.   Resolució de casats: maquetes o models de plegat.

1.6. Característiques del programari d'imposició.

1.7. Característiques dels arxius per a imposició digital.

1.8. Fluxos de treball a la imposició.  

 

 1. Elaboració del traçat.

 

2.1. El traçat en el procés d'imposició.

2.2. Programari d’imposició digital.

2.3. Marges del traçat: mitjacanyes i marges de sang.

2.4. Marques de referència i informació: registre, tall i i plegat, marca de pit, alçat, número de plec, cara o retiració i color.

2.5. Tires de control d’impressió.

2.6. Proves de traçat.

2.7. Característiques d'elaboració de caixes i envassos.

2.8. Tipus de plegadoras: bossa i fulla.

 

 1. Realització de la imposició.

 

3.1. Flux de treball en la imposcició digita

3.2. Validació dels arxius<A[arxius|arxivaments]> PDF i postscript.

3.3. Previsualització i validació de la imposició en pantalla.

3.4. Proves d'imposició.

3.5. Formats de sortida del treball<A[treball|feina]> d'imposició en funció dels flux de treball i equips CTP.

 

UF 2: Obtenció digital de formes impressores.

Durada: 59 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Configura el RIP controlador del CTP, considerant els paràmetres de tramat, resolució i liniatura, i calibrant mitjançant falques de linearització i aparells de mesurament.

 

1.1. Configura paràmetres de resolució de sortida, liniatura, inclinació i forma de punt, per a tramat convencional i/o mida de punt i per a tramat estocàstic.

1.2. Aplica els paràmetres de preajustament d'anivellament de tinters, rebentat, perforació de la forma impressora i administració de color al RIP (in-RIP), segons tipus de treball i sistema d'impressió.

1.3. Crea les carpetes d'entrada (hot folders), relacionant-les amb les diferents configuracions de paràmetres.

1.4. Realitza la configuració de la connexió amb el dispositiu de proves, per tal que utilitzi el mateix fitxer que s'enviï al CTP.

1.5. Obté, en el CTP, formes impressores amb les falques necessàries per al calibratge.

1.6. Realitza el calibratge del dispositiu de mesurament, per tal d'obtenir una lectura precisa.

1.7. Estableix els valors de percentatge de punt de les falques de calibratge, amb el dispositiu de mesurament, incorporant-los al RIP.

1.8. Aplica en el RIP les corbes de guany de punt de la màquina d'imprimir, compensant el guany.

1.9. Crea les corbes de compensació de guany de la màquina d'imprimir, aplicant normatives ISO.

1.10.   Defineix les característiques d'un RIP, reconeixent la seva utilitat i funcionament.

1.11.   Identifica les característiques del tramat convencional, estocàstic i híbrit, detallant liniaturas, formes i mida de punt i inclinació.

 

 1. Obté la forma impressora per a òfset, determinant el procés de reproducció, el número<A[número|nombre]>, el tipus i la qualitat de les planxes.

 

2.1. Realitza la tramesa dels fitxers del treball<A[treball|feina]> al CTP, segons el flux<A[fluix|flux]> digital de treball<A[treball|feina]>, comprovant que es corresponen amb els paràmetres adequats de configuració del RIP per tal de realitzar l’exposició

2.2. Introdueix les planxes en el sistema d'alimentació del CTP, de forma manual o automàtica, controlant la posició, ortogonalitat i cara de l'emulsió

2.3. Realitza el processat de la planxa òfset i controla els paràmetres de la processadora, aplicant les normes de prevenció i seguretat.

2.4. Detecta l'absència de defectes, la correspondència de les imatges amb les de l'arxiu<A[arxiu|arxivament]> digital, així com el nombre de planxes, segons el treball, realitzant les correccions oportunes.

2.5. Verifica la correcta perforació de la planxa, comparant-la amb altres de la mateixa màquina òfset.

2.6. Realitza la depuració o envasament i etiquetat dels productes resultants del processat, aplicant les normes de prevenció, seguretat i protecció mediambiental.

2.7. Classifica els diferents tipus de planxes òfset, detallant la naturalesa, propietats i utilitat dels seus components.

2.8. Identifica els productes químics necessaris per al processat de la planxa, descrivint la seva utilitat, composició i variables del revelador.

 

 1. Obté la forma impressora flexogràfica, determinant el procés de reproducció, el número<A[número|nombre]>, tipus i la qualitat dels fotopolímers.

 

3.1. Elegeix el fotopolímer, tenint en compte el seu gruix i dimensions, segons el tipus de treball<A[treball|feina]>.

3.2. Realitza la tramesa dels fitxers del document al dispositiu CTP, segons el flux de treball, comprovant que es corresponen amb els paràmetres adequats de configuració del RIP

3.3. Identifica i realitza les diferents fases d'exposició del fotopolímer, tant amb làser tèrmic com a violeta, controlant el temps i la intensitat de la llum.

3.4. Realitza el processat del fotopolímer i controla els paràmetres de la processadora i les diferents fases del revelatge, assecat i acabat, aplicant les normes de prevenció i seguretat mediambientals.

3.5. Detecta l'absència de defectes i la correspondència de les imatges amb les de l'arxiu<A[arxiu|arxivament]> digital, així com el nombre de fotopolímers segons el treball<A[treball|feina]>, realitzant les correccions oportunes.

3.6. Realitza la depuració o envasament i etiquetat dels productes resultants del processat, aplicant les normes de prevenció, seguretat i protecció mediambiental.

3.7. Classifica els diferents tipus de formes flexogràfiques, detallant la naturalesa, propietats i utilitat dels seus components.

 

 1. Obté la forma impressora serigràfica, determinant el procés de reproducció, el número<A[número|nombre]>, el tipus i la qualitat de les pantalles.

 

4.1. Elegeix la pantalla, relacionant la liniatura de tramat amb la liniatura de malla, segons el tipus de treball i el suport impressor

4.2. Realitza la tramesa dels fitxers del document al dispositiu CTP, segons el flux de treball, comprovant que es corresponen amb els paràmetres adequats de configuració del RIP

4.3. Fa la neteja, desgreixat i emulsionat de la pantalla, aplicant les normes de prevenció i seguretat.

4.4. Realitza l'emulsionat, mitjançant la tècnica inkjet i observant la transferència correcta de la imatge.

4.5. Realitza l'exposició de la pantalla, controlant el temps i intensitat de la llum.

4.6. Revela la pantalla, controlant la pressió i temperatura de l'aigua.

4.7. Detecta els possibles defectes de la pantalla i la correspondència de les imatges amb les de l'arxiu digital, així com el nombre de pantalles segons el treball, realitzant les correccions oportunes.

4.8. Realitza la depuració o envasament i etiquetat dels productes resultants del processat, aplicant les normes de prevenció, seguretat i protecció mediambiental.

4.9. Classifica els diferents tipus de formes serigràfiques, detallant la naturalesa, propietats i utilitat dels seus components.

4.10.   Identifica les característiques de la font de llum UVI, descrivint el seu efecte sobre l'emulsió de la pantalla.

 

 1. Obté la forma impressora de tampografia, a partir de fotolits, i controlant la qualitat del resultat.

 

5.1. Descriu les característiques i funcionament dels equips d'insolat i processat de formes impressores per a tampografia.

5.2. Reconeix les característiques de les diferents matèries primeres utilitzades per a l'insolat i processat de formes impressores per a tampografia.

5.3. Selecciona i prepara els materials adequats per obtenir el clixé de tampografia segons unes especificacions tècniques donades.

5.4. Posiciona correctament el fotolit sobre el clixé i realitza la insolació de clixés tampogràfics, programant la quantitat de llum i el temps en funció de les característiques del clixé.

5.5. Prepara els líquids de processat, tenint en compte les normes de seguretat, salut i de protecció ambiental.

5.6. Processa els clixés tampogràfics insolats, i controla la seva qualitat: exposició, profunditat de gravat, duresa del clixé i d'altres.

5.7. Realitza els processos de conservació necessaris del clixé en funció de les seves característiques.

 

 1. Realitza el manteniment i netedat<A[netedat|neteja]> del CTP i la processadora, controlant el seu funcionament i aplicant normes de prevenció, seguretat i protecció mediambiental.

 

6.1. Realitza el manteniment del CTP i controla els seus diferents components: font de llum, sistema d'alimentació i arrossegament i perforació, entre d'altres.

6.2. Omple el tanc de revelatge de la processadora, així com els de regeneració i goma, i realitza la corresponent solució, seguint normes de prevenció i seguretat.

6.3. Determina els paràmetres i nivells dels líquids, mitjançant la realització dels test corresponents.

6.4. Realitza el manteniment i netedat de la processadora, aplicant les normes de prevenció i seguretat.

6.5. Realitza la depuració o envasament i etiquetat dels productes resultants del processat, aplicant les normes de prevenció, seguretat i protecció mediambiental.

6.6. Reconeix els diferents tipus de CTP, descrivint el seu funcionament, estructura i components.

6.7. Reconeix la utilitat d'una processadora, detallant la funció de cada un dels seus components.

 

Continguts

 

 1. Configuració del RIP controlador del CTP.

 

1.1. Fluxos de treball per a l'obtenció de la forma impressora. Carpetes automatitzades d'entrada (hot folders).

1.2. El RIP controlador i les seves característiques.

1.3. Paràmetres de trama:

1.3.1.   Característiques del tramat convencional (AM), estocàstic (FM) i híbrid.

1.3.2.   Liniatura de trama, forma del punt i angulació.

1.3.3.   Resolució de sortida.

1.4. Paràmetres de preajustament:

1.4.1.   Arxius PPF i JDF.

1.4.2.   Preajustaments de nivelació de tinters (CIP 3 i 4).

1.4.3.   Administració de color al RIP (in-RIP).

1.4.4.   Trapping de preimpressió (rebentat) al RIP (in-RIP).

1.4.5.   La perforació de la forma impressora.

1.5. Linearització o calibratge.

1.5.1.   Calibració de formes impressores:.

1.5.2.   Densitòmetres de planxes.

1.5.3.   Escales digitals de control segons tipus de formes impressores i sistema d'impressió (òfset, flexografia o serigrafia).

1.5.4.   Guany de punt en impressió.

1.5.5.   Corbes de guany de punt.

1.5.6.   Normatives ISO per a òfset, flexografia i serigrafia, relatives a la aplicació de perfils ICC.

 

 1. Obtenció de la forma impressora d'òfset.

 

2.1. Característiques del sistema de impresió òfset

2.2. Estructura i tipus de dispositius CTP de creació de la forma impressora per a òfset: tambor extern, intern i arrossegament.

2.3. Fonts de llum de gravat: làser tèrmic (IR), làser violeta i llum UVI.

2.4. Relació entre la intensitat del làser, la velocitat de la processadora i la temperatura i força del revelador.

2.5. Productes químics per al processat de la planxa òfset: revelador i goma. Variables del revelador.

2.6. Formes impressores per a òfset sense emulsió.

2.7. Formes impressores per a òfset sense processat. 

2.8. Engomadores.

2.9. Control de qualitat de les planxes òfset: punt mínim imprimible, absència de vel, planor i perforació.

2.10.   Llapis i productes correctors de planxes.

2.11.   Fornejat o termoenduriment.

2.12.   Normes de seguretat i protecció medioambiental, referides al reciclat de residus químics líquids. 

 

 1. Obtenció de la forma impressora flexogràfica.

 

3.1. Característiques del sistema de impresió flexogràfic.

3.2. Característiques dels CTP per a flexografia.

3.3. Fonts de llum: làser tèrmic múltiple i violeta.

3.4. Característiques de les formes flexogràfiques: cautxús i fotopolímers, planxes i camises tubulars.

3.5. Lineatures de tramat per a flexografia. 

3.6. Gravat làser directe de cautxus.

3.7. Fases de l'exposició per làser de fotopolímers (sistema ablatiu).

3.8. Característiques de les processadores de fotopolímers.

3.9. Variables del revelador.

3.10.   Control de qualitat dels fotopolímers: profunditat de contragrafismes, punts mínim i màxim reproduïbles.

3.11.   Acabat de la forma impresora de flexografia.

3.12.   Normes de seguretat medioambiental, referides al reciclatge de residus químics líquids.

 

 1. Obtenció de la forma impressora serigràfica.

 

4.1. Característiques del sistema d'impressió de serigrafia.

4.2. Característiques de la pantalla serigràfica.

4.2.1.   Liniatura de malla.

4.2.2.   Relació entre liniatura de trama i malla.

4.3. Preparació de la pantalla de serigrafia.

4.3.1.   Emulsions de pantalla.

4.3.2.   Màquines d’emulsionar.

4.4. Característiques dels CTP per a serigrafia: tecnologia de transferència tèrmica i tecnologia inkjet.

4.5. Màscara negra lavable opaca als raigs UVI.

4.6. Cera hot-melt, emulsionable en aigua.

4.7. Exposició de pantalles:

4.7.1.   Fonts de llum UVI.

4.7.2.   Relació entre temps d’exposició i intensitat de la llum

4.8. Procés de revelat de pantalles

4.9. Control de qualitat de las pantalles de serigrafia.

4.10.   Correcció de pantalles per mitjà de tapaporus o llàpis correctors.

4.11.   Normes de seguretat mediambiental referides al reciclatge de residus químics líquids.

 

 1. Obtenció de la forma impressora tampogràfica.

5.1. Característiques del sistema d'impressió de tampografia.

5.2. Característiques i tipus de fotolits. Defectes.

5.3. Obtenció de la placa:

5.3.1.   Tipus de plaques.

5.3.2.   Col·locació i ajust del gravat. Optimització.

5.3.3.   Insol·ladoras.

5.3.4.   Exposició.

5.3.5.   Revetat.

5.3.6.   Conservació.

5.4. Normes de seguretat mediambiental referides al reciclatge de residus químics líquids.

 

 1. Realització del manteniment i netedat<A[netedat|neteja]> del CTP i la processadora.

 

6.1. La processadora i les seves parts: revelatge, rentat, engomat i assecat.

6.2. Preparació del productes químics per al revelatge segons el tipus de forma impressora.

6.3. Manteniment de primer nivell a les màquines d’acord al manual del fabricant.

6.4. Seqüència de netaja del CTP i la processadora.

6.5. Normes de seguretat mediambiental referides al reciclatge de residus químics líquids.

6.6. Perforadores independents del dispositiu de sortida.

 

 

Mòdul professional 4: Impressió digital

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Tractament de la informació digital. 25 hores

UF 2: Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d'impressió digital. 47 hores

UF 3: Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals. 60 hores

 

UF 1: Tractament de la informació digital.

Durada: 25 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Executa els fitxers informàtics, relacionant entre si la compatibilitat dels formats, les versions i els elements que contenen.

 

1.1. Demostra la presència de tots els elements d'acord a les especificacions rebudes.

1.2. Descriu els principals formats gràfics per a imatges contrastant els seus avantatges i desavantatges.

1.3. Aplica els mètodes de resolució de problemes bàsics per rectificar els fitxers de dades no verificades i els errors de fitxers

1.4. Realitza, en el seu cas, la conversió dels fitxers al format més adequat per a la impressió digital.

1.5. Aplica sistemes de seguretat en l'emmagatzematge de fitxers informàtics.

1.6. Tracta la informació continguda en les dades d'acord amb la legislació de protecció de dades vigent.

 

 1. Normalitza fitxers informàtics, interpretant els problemes potencials als seus components i la classe de treball<A[treball|feina]> que es realitzarà.

 

2.1. Descriu comparativament els diversos estàndards ISO de formats gràfics per a impressió digital.

2.2. Comprova l'adequació de les dimensions i la correcta preparació per a la sagnia mitjançant el posicionament de les marques de tall.

2.3. Determina l'adequació de les imatges d'alta resolució i del seu espai de color a la màquina d'impressió digital.

2.4. Descriu les diferents tecnologies de fonts tipogràfiques comparant els seus pros i contres.

2.5. Comprova els traçats, ajustant-los, si és el cas, per facilitar la seva reproduccció en el plòter de tall.

2.6. Comprova que la reproducció dels textos en el plòter de tall mostrin una correcta llegibilitat.

2.7. Elimina les redundàncies i les dades innecessàries dels fitxers d'acord amb els procediments d'optimització per a la màquina d'impressió digital.

2.8. Prepara la plantilla per a impressió de dada variable reconeixent les àrees i els diferents camps a inserir.

2.9. Descriu els principals procediments emprats en la combinació de les dades variables.

 

 1. Configura el processador d'imatge ràster (RIP), aplicant les eines del programa que relaciona les característiques del treball<A[treball|feina]> amb les especificacions de paràmetres disponibles.

 

3.1. Seqüencia en les cues d'impressió adequades els treballs<A[treballs|feines]> a realitzar segons les resolucions, el suport a imprimir, els acabats i/o els temps de lliurament.

3.2. Descriu les principals tècniques de compressió de dades i la seva relació amb els diferents elements gràfics (imatges, text i vectors).

3.3. Estableix les funcions necessàries en les línies de flux<A[fluix|flux]> (pipelines) segons el suport a imprimir i/o els acabats.

3.4. Aplica la plantilla d'imposició adequada en funció de la mida final del suport i del tipus de plegat.

3.5. Selecciona els paràmetres del RIP necessaris, en funció del tipus de treball<A[treball|feina]> i màquina (liniatura, angle, tipus de punt, corba d'estampació, altres.)

3.6. Descriu els conceptes de calibratge i liniarització del RIP i el procediment per dur-los a terme.

3.7. Aplica els mètodes de resolució de problemes bàsics per rectificar els errors de fitxers en funció de la naturalesa dels elements gràfics (imatges, fonts i vectors).

3.8. Coordina els requisits d'acabats menors (tall, trepat, inserció de codis, grapat, plegat, altres) amb el flux de treball intern.

 

Continguts

 

 1. Execució de fitxers informàtics.

 

1.1. Classes d'elements gràfics:

1.2. Arxius d’imatges:

1.2.1.   Formats digitals per imatges.

1.2.2.   Característiques de la imatge digital: resolució, trama, mode de color i perfil de color.

1.3. Arxius de textos

1.3.1.   Fonts tipogràfiques.

1.3.2.   Formats de textos.

1.4. Tractament de la informació.

1.4.1.   Programari per a revisió d'arxius<A[arxius|arxivaments]>.

1.4.2.   Programari per a tractament d’imatges.

1.4.3.   Programari per a tractament de textos.

1.4.4.   Programari de maquetació.

1.4.5.   Programari d’imposició.

1.4.6.   Programari de gestió de color.

1.4.7.   Programari per a impressió personalitzada.

1.5. Seguretat i emmagatzemament de fitxers.

1.6. Legislació i normativa vigent de protecció de dades.

 

 1. Normalització de fitxers informàtics.

 

2.1. Estàndards ISO relacionats amb els formats de fitxer per a la impressió digital.

2.2. Adequació de la resolució  d'imatge:

2.2.1.   Segons tecnologia d’impressió digital

2.2.2.   Segons grandària final de l’imprès.

2.2.3.   Segons tipologia d’element gràfic

2.3. Reducció de color. Generació del negre.

2.4. Elements d'un perfil de revisió i normalització. Segons:

2.4.1.   Versió i estat intern del document.

2.4.2.   Elements de control, marques de tall i plegat i marges d’elements de sang.

2.4.3.   Grandària i orientació de les pàgines.

2.4.4.   Resolució i compressió de les imatges.

2.4.5.   Mode de color

2.4.6.    Incrustació i naturalesa de les fonts.

2.4.7.    Eliminació d’elements buits.

2.4.8.     Ajust de perfils de color.

2.5. La retolació de textos i traçats vectoritzats.

2.6. Preparació dels textos i traçats per a la seva reproducció en els plòters de tall:

2.6.1.   Simplificació dels traçats

2.6.2.   Llegibilitat en la reproducció de textos en els plòters de tall.

2.7. Dada variable. Concepte. Àrees i camps.

2.8. Combinació de dades variables per impressió digital.

 

 1. Configuració del processador d'imatge ráster (RIP).

 

3.1. Programari del RIP.

3.2. Cues d'impressió. Generació de cues<A[cues|coles]> d'entrada i sortida.

3.3. Tècniques de compressió d’arxius.

3.4. Generació del punt de trama. Liniatura i angulació. Forma del punt.

3.5. Corba d’estampació.

3.6. Imposició en el RIP (in-rip).

3.7. Calibratge i liniarització del RIP.

3.8. Procediments i test de correcció implementats pel fabricant.

3.9. Ordre de producció. Flux de treball.

3.10.   Programari per a la gestió de fluxos de treball.

 

UF 2: Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d'impressió digital.

Durada: 47 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Prepara les matèries primeres i els consumibles, reconeixent les especificacions de qualitat i quantitat i calculant les necessitats materials per al treball<A[treball|feina]>.

 

1.1. Calcula la quantitat de suport a imprimir de manera que el grau de desaprofitament<A[desaprofitament|malbaratament]> sigui el menor possible.

1.2. Guillotina el suport a imprimir al format especificat complint amb les normes de seguretat i reconeixent els elements de protecció de la màquina.

1.3. Descriu la influència de les propietats dels consumibles en la qualitat final del producte imprès en impressió digital

1.4. Descriu les diferents tintes i tòners emprats en les tecnologies d'impressió digital.

1.5. Relaciona les matèries primeres emprades amb el seu grau de sostenibilitat ambiental.

1.6. Descriu les principals certificacions de traçabilitat del paper.

 

 

 

 1. Prepara la màquina d'impressió digital i plòter de tall, interpretant la configuració i el tipus de suport que s’imprimirà.

 

2.1. Configura el sistema d'alimentació del suport a imprimir/tallar i l'apiladora, en el seu cas, d'acord a l'espessor del suport.

2.2. Descriu les principals tecnologies d'impressió sense impacte emprades en la impressió digital.

2.3. Ajusta, en el seu cas, les pressions de la primera i la segona transferència en funció de l'espessor del suport a imprimir.

2.4. Ajusta, en el plòter de tall la pressió del element de tall en funció del suport.

2.5. Comprova visualment el registre frontal i de revers mitjançant les marques de tall.

2.6. Realitza l'ajust de color mitjançant els mètodes indicats pel fabricant

2.7. Ajusta els mecanismes d'acabat en línia en funció de la mida final i de l'espessor del suport a imprimir.

 

Continguts

 

 1. Preparació de les matèries primeres i els consumibles.

 

1.1. Suports d'impressió digital.

1.2. Càlcul del suport necessari per a la impressió. L'augment i la merma.

1.3. Preparació del suport per a la impressió.

1.4. Influència de les condicions ambientals, de l'embalatge i l'apilat del suport d'impressió en l'alimentació de la màquina d'impressió digital.

1.5. Tintes en funció de tecnologia de no impacte. Tipus i característiques:

1.5.1.   Tòners (en pols i líquid)

1.5.2.   Colorants i pigments en base aigua.

1.5.3.   Colorants i pigments en base grassa.

1.5.4.   Pigments en polímers fusibles/ceres

1.5.5.   Pigments en monòmers líquids.

1.5.6.   Resines.

1.5.7.   Additius.

1.6. Influència dels consumibles en la qualitat del producte imprès

1.7. Certificacions de traçabilitat del paper (cadena de custòdia)

1.8. Legislació mediambiental aplicada a la impressió digital, referent a l'ús de suports i tintes.

 

 1. Preparació de la màquina d'impressió digital.

 

2.1. Mètodes d'impressió digital sense impacte:

2.1.1.   Electrofotografia

2.1.2.   Ionografía

2.1.3.   Magnetografía

2.1.4.   Injecció de tinta (continu, tèrmic de bombolla, piezoelèctric,

2.1.5.   electrostàtic).

2.1.6.   Termografia

2.1.7.   Sublimació

2.1.8.   Tèrmica Cera

2.1.9.   Fotogràfica

2.2. Categories d'impressió digital:

2.2.1.   Segons unitats d’impressió i tall.

2.2.2.   Segons el modo d’impressió a doble cara.

2.2.3.   Segons la classe de matèria colorant.

2.3. La rotulació: característiques i materials més usuals.

2.4. El plòter de tall. Característiques i funcionament.

2.5. Elements i parts que componen una màquina d'impressió digital. Funció i regulació de cada una d'elles:

2.5.1.   Aparell alimentador

2.5.2.   Aparell marcador, transport i sortida de plecs o bobina.

2.5.3.   Cos impressor: cilindres, revestiments i injectors.

2.5.4.   Grup per tintar: tipus de tintat, regulació i control del tintat.

2.5.5.   Elements de tall: tipus, regulació i control de tall.

2.5.6.   Formes impressores dinàmiques: recobriments del cilindre d’imatge, fabricació, muntatge, tractament i conservació.

2.6. Acabats en línia:

2.6.1.   Fendit

2.6.2.   Grapat

2.6.3.   Plegat

2.6.4.   Tall

2.6.5.   Enquadernat

2.7. Obtenció del primer plec validat.

2.7.1.   Ajust de la pressió de transferència.

2.7.2.   Ajust i comprovació del registre frontal i de revers.

2.7.3.   Ajust del color.

2.7.4.   Ajust dels mecanismes d’acabats en línia

 

UF 3: Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals.

Durada: 60 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Realitza la tirada a la màquina d'impressió digital, aplicant les qualitats del primer plec validat.

 

1.1. Contrasta les mostres de la tirada amb el plec validat mitjançant el mesurament densitomètric o colorimètric dels tascons de la tira de control.

1.2. Descriu la funció que compleix tots i cada un dels tascons i marques de les principals tires de control emprades en la impressió digital.

1.3. Descriu la influència que tenen la pressió d'impressió, la naturalesa del material colorant i la classe de suport a imprimir en l'ajust del color.

1.4. Comprova el registre entre cares o entre colors de la mateixa cara en funció de les condicions ambientals.

1.5. Manté les quantitats adequades de tinta/tòner, mitjançant el control de l'interfície de la màquina d'impressió digital.

1.6. Reconeix els principals valors ISO per al suport d'impressió i els paràmetres colorimètrics de la impressió digital.

1.7. Examina visualment l'imprès obtingut comprovant l'absència de defectes relacionats amb la naturalesa del suport.

 

 1. Retalla i monta sobre el suport transportador (transfer) tots els elements del rètol aplicant, si és necessari, el procés de laminatge final.

 

2.1. Retalla i prepara per la seva transferència al suport transportador (transfer) tots els elements del rètol.

2.2. Identifica els diferents materials utilitzats en la col.locació dels elements gràfics en el suport transportador.

2.3. Descriu els processos i els possibles problemes i solucions necessaris per muntar tots els elements en el suport.

2.4. Comprova les lamines tallades o impreses per la correcta aplicació utilitzant els estris adients per separar l’adhesiu sobrant.

2.5. Verifica el sentit de l’adhesiu respecte al suport, així com el correcte tallat.

2.6. Selecciona l’estri adient i separa correctament la part no imatge conservant la part imatge.

2.7. Comprova la correcta fixació al transportador (transfer).

2.8. Reconeix i soluciona les possibles imperfeccions com arrugues, bombolles d’aire, altres...

2.9. Diferencia segons l’ús i el lloc la qualitat del laminatge.

2.10.   Escull els ajustos necessaris per a cada material i màquina.

2.11.   Prepara la superficie i realitza el laminatge de forma  uniforme.

 

 1. Realitza el manteniment preventiu de la màquina, identificant les diferents periodicitats i interpretant les especificacions del fabricant.

 

3.1. Executa el programari d'assistència de la màquina d'acord a la rutina de manteniment: diària, setmanal o mensual.

3.2. Examina l'operativitat correcta dels circuits, filtres i compressors mitjançant l'observació dels controls de l'interfície de la màquina.

3.3. Neteja els corotrons, les unitats de tintat BID (binary ink developer), la planxa (PIP) i el cautxú, reconeixent les freqüències, producte i procediments establerts pel fabricant.

3.4. Realitza, en el seu cas, la lubricació de la màquina d'acord a les especificacions del fabricant.

3.5. Classifica els residus generats i dipositat als seus contenidors corresponents.

3.6. Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels materials, eines, estris i màquines utilitzats en la impressió digital.

3.7. Aplica les mesures, normes de prevenció i seguretat i de protecció ambiental en el procés productiu d'impressió digital.

 

Continguts

 

 1. Realització de la tirada a la màquina d'impressió digital:

 

1.1. Reajustament manual o electrònic dels elements mecànics de dosificació: tintat, transferència d’elements visualitzats, elements de tall i registre de la imatge sobre el suport.

1.2. Velocitat de màquina. Relació matèries primeres i velocitat.

1.3. Entonació i color de l’imprès: seqüència d’impressió i barreja de color.

1.4. Comprovació de l'imprès amb proves de preimpressió.

1.5. Programes i equips informàtics per al seguiment de la qualitat de l’imprès. Aplicacions.

1.6. Procés de control sobre l’imprès o producte final: registre, densitat de massa, valor tonal, guany d’estampació, contrast d’impressió, “trapping”, error de to i contingut en gris i ajustament de la profunditat de tall.

1.7. Influència de les condicions ambientals en la consecució del registre entre cares o entre colors de la mateixa cara.

1.8. Relació de l'ajust de color amb: La pressió d'impressió. La naturalesa del material colorant (tòner, tinta). La classe de suport d'impressió.

1.9. Assajos i instruments de control de qualitat: densitòmetre, colorímetre i espectrofotòmetre.

1.10.   Elements per al control: tires de control, testimoni lateral i àrees de control.

1.11.   Pautes per a la inspecció de l’imprès: mostreig, fiabilitat i mesurament.

1.12.   Valors de la normativa ISO referent a la producció d’impresos digitals.

 

 1. Retolació i muntatge dels elements sobre el transportador (transfer).

 

2.1. Col.locació al suport.

2.1.1.   Procès de separació de la part de no imatge

2.1.2.   Materials de transferència i combinació d’elements gràfics.

2.1.3.   Diferents sentits de col·locació al suport. Estris utilitzats.

2.1.4.   Fixació al transportador de totes les parts que consta el rètol.

2.2. Laminatge

2.2.1.   Tipus de laminats i aplicacions.

2.2.2.   Paràmetres a regular en la laminadora: temperatura, pressió i velocitat.

2.2.3.   Laminat uniforme: velocitat i pressió de la laminadora en funció del tipus de laminat.

2.2.4.   Tipus de manteniment de primer nivell a les màquines laminadores d’acord al manual.

 

 1. Realització del manteniment preventiu de la màquina.

 

3.1. Elements i diferents parts de la màquina.

3.2. Normes de manteniment establertes per el fabricant respecte als circuits, filtres i compressors.

3.3. Tipus de manteniment de primer nivell a les màquines d’acord al manual.

3.4. Seqüència de neteja.

3.5. Lubricants. Tipus. Especificacions i característiques. Mitjans per la seva aplicació. Funció de la lubricació.

3.6. Dissolvents: orgànics i inorgànics.

3.7. Impacte ambiental dels residus procedents de la impressió digital. Tipus de residus.

3.8. Procediment de separació i emmagatzemament dels residus generats a la màquina en Impressidigital.

3.9. Relació dels riscos potencials toxicitat i seguretat a les màquines d'impressió digital amb les mesures preventives. Factors i situacions de risc.

3.10.   Procediments operatius estàndards, de seguretat i manuals.

3.11.   Dispositius de seguretat.

3.12.   Equips de protecció individual.

 

Mòdul professional 5: Compaginació

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Elaboració de maquetes i fulls d'estil. 25 hores

UF 2: Compaginació de productes editorials. 60 hores

UF 3: Compaginació de productes extra-editorials. 60 hores

UF 4: Correcció de proves de compaginades. 20 hores

 

UF 1: Elaboració de maquetes i fulls d'estil.

Durada: 25 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza pàgines maqueta, creant els elements tipogràfics comuns a les pàgines i analitzant la seva distribució.

 

1.1. Esbosa la distribució dels elements de la pàgina dins del context de la composició gràfica segons les especificacions del projecte.

1.2. Desenvolupa la pàgina maqueta dissenyant la proporció entre format, caixa i marges.

1.3. Aplica la numeració automàtica amb pàgines enfrontades tenint en compte situació, marges i elements decoratius.

1.4. Realitza la quadrícula base en funció de l'interliniat.

1.5. Organitza les capçaleres i seccions definint situació i inici.

1.6. Desenvolupa els elements repetitius o comuns al treball aplicant les jerarquies de pàgina.

1.7. Determina les caixes de text, d'imatge i columnes per a les pàgines que mantinguin la mateixa estructura.

 

 1. Crea fulls d'estil, analitzant les característiques tipogràfiques del text i distingint les variables tipogràfiques aplicables.

 

2.1. Analitza la mida del tipus relacionant extensió de l'obra, interliniat i ample de columna.

2.2. Aplica els atributs de caràcter tenint en compte la llegibilitat i la finalitat del text.

2.3. Estableix l’interliniat relacionant mida del tipus i ample de columna

2.4. Aplica els atributs de paràgraf millorant la llegibilitat, donant entrades d'informació i complint la seva funció estètica.

2.5. Determina els filets de text segons fins estètics i de disseny.

2.6. Determina el color del text segons fins estètics, de disseny i de llegibilitat.

2.7. Exporta i importa full d’estils entre diferents publicacions evitant duplicacions, coincidències en noms.

 

Continguts

 

 1. Realització de pàgines maqueta.

 

1.1. Formats i Proporcions. Formats tradicionals. Formats normalitzats. Formats de la pàgina: dinàmics i estàtics.

1.2. Conceptes bàsics de disseny:

1.2.1.   Estils de compaginació.

1.2.2.   Mesura de la caixa de text.

1.2.3.   Marges.

1.2.4.   Columnes: característiques, mides i funció.

1.2.5.   Llegibilitat i visibilitat.

1.2.6.   Equilibri.

1.2.7.   Harmonia.

1.2.8.   Contrast.

1.2.9.   Simetria.

1.2.10.Jerarquització.

1.3. Tècniques de diagramació.

1.4. Pàgines mestres. Pàgina maqueta. Elements comuns a totes les pàgines.

1.5. Folis. Tipus de foli:

1.5.1.   Pròlegs

1.5.2.   Explicatius

1.5.3.   Numèrics

1.5.4.   Col·locació del foli

1.5.5.   Omissió

1.5.6.   Foliació automàtica.

1.6. Retícules: generació i usos.

 

 1. Creació de fulls d'estil.

 

2.1 Fulls d’estils del programari en el tractament de textos.

2.1.1.   Característiques. 

2.1.2.   Avantatges.

2.1.3.   Generació.

2.1.4.   Utilització.

2.1.5.   Exportació i importació de les mateixes.

2.1.6.   Estils anidats i GREP

2.1.7.   Redefinició d’estils i unió de diferents fulls d’estil.

2.2. Atributs de caràcter. Relació del cos amb la mida de composició, l’alçada de la composició i l’interlineat. Color en el text.

2.3. Atributs de paràgraf. Partició i justificació (P&J), filets, tabulació taules.

 

UF 2: Compaginació de productes editorials.

Durada: 60 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Compagina productes gràfics editorials, analitzant la finalitat de la pàgina i combinant text, imatges i il·lustracions.

 

1.1. Verifica els arxius digitals per a la maquetació mitjançant la comprovació dels originals, les especificacions tècniques i/o la maqueta.

1.2. Comprova i executa la gestió del color en el monitor i les aplicacions informàtiques segons les recomanacions del fabricant, de les organitzacions de normalització i el flux de control del color establert en el procés productiu.

1.3. Desenvolupa una composició amb criteris tipogràfics, estètics, tècnics i de llegibilitat.

1.4. Col·loca el text realitzant el recorregut per les caixes de les pàgines de forma seguida i sense que falti text.

1.5. Utilitza els fulls d'estil generats o estils tipogràfics obtenint un resultat uniforme en tot el text.

1.6. Col·loca les imatges a les seves caixes quedant  en posició correcta, resolució segons liniatura de sortida i model de color.

1.7. Realitza els ajusts d'imatges sense que provoquin efecte pixelat ni deformacions.

1.8. Aplica colors de quadricromia i/o directes determinant el nombre de planxes necessàries.

1.9. Aplica, en aquells casos que es detectin errors en el procés de la compaginació, les normes de composició i ortotipogràfiques de manera autònoma.

1.10.   Enmagatzema el fitxer informàtic compaginat i corregit en el format adequat seguint les normes de protocol d'enmagatzemat de l'empresa.

1.11.   Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

 1. Realitza ajustos de composició en el total de l'obra o document, modificant i validant columnes, pàgines, capítols i la partició i justificació.

 

2.1. Determina el nombre màxim de particions seguides i les restriccions possibles

2.2. Aplica la justificació i corregeix la formació de carrers en el text amb criteri de millorar l'estètica del text.

2.3. Identifica els paràgrafs i pàgines curtes corregint les línies vídues i òrfenes.

2.4. Reestructura les caixes gràfiques a fi d'ajustar la pàgina sense que suposi alteracions significatives en el conjunt de la maquetació.

2.5. Modifica el tracking i el kerning en l'ajust, sense crear diferències visuals entre paràgrafs o pàgines.

2.6. Aplica normes de composició millorant la llegibilitat dels textos.

2.7. Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

Continguts

 

 1. Compaginació de productes gràfics editorials.

 

1.1. Productes editorials.

1.2. El llibre: parts externes i internes.

1.3. Diaris i revistes.

1.4. Jerarquies i uniformitat de continguts del producte gràfic.

1.5. Programari de compaginació. Ús i característiques.

1.6. Compaginació. Normativa per la integració de tots els elements del producte gràfic.

1.6.1.   Títols i subtítols: tipus i característiques.

1.6.2.   Peus de fotografia.

1.6.3.   Notes i subnotes.

1.6.4.   Capitulars i inicials: característiques estètiques i aplicacions.

1.6.5.   Espais en blanc: marges, corondell, altres espais.

1.6.6.   Filets: tipus, característiques i criteris d'utilització.

1.6.7.   Elements d'ornamentació: tipus, característiques i criteris d'utilització.

1.6.8.   Requadres i fons: tipus, característiques i criteris d'utilització.

1.6.9.   Alineacions i parangonacions.

1.6.10.   Recorreguts.

1.6.11.   Imatges i il·lustracions en la compaginació.

1.6.12.Contorneig de text en imatges. Arracades.

1.7. Composició d'obres en vers i  teatrals. Normes i estètica de composició.

1.8. Color en els diferents elements de la maquetació. Llegibilitat.

1.9. Gestió de color en la compaginació.

1.10.   Formats de fitxer. Característiques i aplicació.

1.11.   Normes de prevenció de riscos.

 

 1. Realització d'ajusts de composició.

 

2.1. Ajustos de pàgina i columna.

2.2. Paràgrafs i pàgines curtes, normes. Línies vídues i òrfenes.

2.3. Kerning i tracking, valors.

2.4. Partició i justificació (P&J).

2.5. Composició vertical i horitzontal de la pàgina.

2.6. Estètica del text, carrers i escales.

2.7. Espais entre paràgrafs i columnes.

2.8. Normes de prevenció de riscos.

 

UF 3: Compaginació de productes extra-editorials.

Durada: 60 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza compaginacions de productes gràfics comercials i publicitaris, desenvolupant la proposta de disseny i aplicant tècniques de composició complexa.

 

1.1. Verifica els arxius digitals per a la maquetació mitjançant la comprovació dels originals, les especificacions tècniques i/o la maqueta.

1.2. Comprova i executa la gestió del color en el monitor i les aplicacions informàtiques segons les recomanacions del fabricant, de les organitzacions de normalització i el flux de control del color establert en el procés productiu.

1.3. Realitza una composició amb criteris estètics, tècnics i de disseny.

1.4. Desenvolupa la caixa de text i col·loca el text tenint en compte l'estructura de la pàgina i les caixes d'imatge.

1.5. Fa el recorregut de text respecte a les caixes gràfiques regulant el resseguiment.

1.6. Crea fons de color, masses, tramat i degradats tenint en compte la llegibilitat i la informació.

1.7. Col·loca les imatges a les seves caixes quedant la imatge en posició correcta, resolució segons liniatura de sortida i model de color.

1.8. Aplica colors de quadricromia i/o directes determinant i valorant el nombre de planxes necessaris.

1.9. Aplica els ajusts d'imatges sense que provoquin efecte pixelat ni deformacions.

1.10.   Enmagatzema el fitxer informàtic compaginat i corregit en el format adequat seguint les normes de protocol d'enmagatzemat de l'empresa.

1.11.   Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques.

 

 

Continguts

 

 1. Realització de compaginacions de productes gràfics comercials i publicitaris.

 

1.1. Productes paraeditorials.

1.2. Característiques de fullets, cartells.

1.3. Disseny comercial i publicitari.

1.4. Composicions complexes.

1.5. Color en els diferents elements de la maquetació. Valor tonal dels elements.

1.6. Formats natius d'arxius maquetats. Arxius i elements que han d'acompanyar al format natiu.

1.7. Normes de prevenció de riscos.

 

UF 4: Correcció de proves de compaginades.

Durada: 20 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza correccions de compaginació, analitzant la composició i avaluant la prova impresa.

 

1.1. Obté les proves llançant l'arxiu digital amb els paràmetres d'impressió apropiats al dispositiu de sortida.

1.2. Verifica que les proves obtingudes reflecteixen tots els elements de la compaginació, sagnats, marques i tots els elements de control i registre necessaris.

1.3. Compara la prova impresa amb el document en pantalla i l'esbós o part tècnic, detectant diferències.

1.4. Argumenta els errors i determina el seu origen.

1.5. Aplica el marcat de la prova amb la simbologia normalitzada per a la correcció de proves.

1.6. Aplica solucions als errors detectats.

1.7. Crea el format de fitxer final tenint en compte les seves característiques tècniques i la sortida.

1.8. Opera sota normes de seguretat per a pantalles de visualització i sota normes ergonòmiques en la realització de tasques i realització correcta de reciclatges.

 

Continguts

 

 1. Realització de correccions de compaginació.

 

1.1. .1 Dispositius de proves. Tipus de proves per a productes compaginats.

1.2. Correcció de compaginades:

1.2.1.   Normativa de correcció.

1.2.2.   Marques i signes de correcció.

1.3. Programari de generació de pàgines. Formats digitals de pàgines: PDF /.LIT/ TIFF-IT/.PS. Generació. Conversió de formats. Importació/ exportació. Compressió/ descompressió. Compatibilitat. Formats per al tancament d'arxius.

1.4. Verificació de la producció (Preflight): Format pàgina, resolució d'imatges, mode de color, marques de tall, sagnats, arxius digitals necessaris, fonts, trapping. Revisió mitjançant programari, revisió analògica.

 

Mòdul professional 6: Il·lustració vectorial

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Imatges vectorials i retolació. 40 hores

UF 2: Composició infogràfica i il·lustració. 59 hores

 

UF 1: Imatges vectorials i retolació.

Durada: 40 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Prepara els originals rebuts, analitzant les instruccions de reproducció i adequant el seu contingut i format a les exigències de realització de la il·lustració vectorial.

 

1.1. Defineix les característiques de la il·lustració vectorial interpretant adequadament les instruccions del treball proposat.

1.2. Identifica els defectes dels originals físics, deixant constància a l'informe d'incidències corresponent.

1.3. Digitalitza els originals fotogràfics, il·lustracions o esbossos rebuts, determinant la seva mida, resolució i mode de color necessaris per a la seva utilització en el procés productiu de la il·lustració vectorial.

1.4. Modifica els arxius digitals perquè compleixin els requisits necessaris en la realització de la il·lustració vectorial.

1.5. Determina el format adequat d'emmagatzemament dels arxius tractats, en funció del procés productiu.

1.6. Diferencia les característiques de les il·lustracions en mapa de bits i vectorials, identificant els programes que les editen.

1.7. Identifica la il·luminació estàndard aplicable a cabines o visors lluminosos, expressant la seva temperatura de color en graus Kelvin.

 

 1. Realitza la il·lustració vectorial, aplicant tècniques de dibuix i calc digital i analitzant la finalitat de la imatge i equips implicats en la reproducció.

 

2.1. Aplica la resolució de sortida i el perfil de color adequats en la il·lustració vectorial, tenint en compte les característiques del producte gràfic i el sistema de reproducció.

2.2. Realitza el traçat de la il·lustració, utilitzant adequadament les eines bàsiques de dibuix i calc digital del programa informàtic, a partir de l'esbós original.

2.3. Aplica correctament el color i el volum als traçats i formes geomètriques creades, aconseguint efectes de perspectiva, bidimensionals i tridimensionals, segons les exigències de la il·lustració que es realitzarà

2.4. Utilitza adequadament les eines avançades de fusions, malla i pintura interactiva, així com efectes especials i filtres.

2.5. Genera gràfics i símbols personalitzats, atenent les necessitats de la il·lustració que es reproduirà.

2.6. Aplica el rebentat i la sobreimpressió, adequant els paràmetres al sistema d'impressió que s'utilitzarà.

2.7. Opera seguint les normes de seguretat per a pantalles de visualització i les normes ergonòmiques en la realització de tasques.

2.8. Defineix diferents formes geomètriques bàsiques, calculant angles de gir, reflexió i desplaçament, relacionant-les amb les possibilitats del programa d'il·lustració vectorial.

2.9. Defineix els diferents tipus de dibuix de perspectives, relacionant-les amb les possibilitats del programa d'il·lustració vectorial.

2.10.   Identifica diferents formes de dibuix de volums, en dos i tres dimensions, relacionant-les amb les possibilitats del programa d'il·lustració vectorial.

 

 1. Modifica textos amb les eines de traçat i text, aplicant característiques de disseny tipogràfic i determinant els efectes necessaris per a la seva correcta reproducció en la il·lustració.

 

3.1. Crea els textos amb les eines adequades del programa d'il·lustració vectorial, aplicant la mida i el color requerit per la il·lustració.

3.2. Aplica filtres, màscares i efectes especials en els textos, integrant-los amb la resta d'elements que componen la il·lustració vectorial.

3.3. Crea els traçats compostos, a partir de traçats i formes simples, generant els textos artístics que la il·lustració requereix.

3.4. Ajusta els traçats i farcits de color dels textos generats, eliminant punts superflus i simplificant els degradats, per facilitar la seva reproducció en el plòter de tall

3.5. Defineix les característiques de reproducció dels textos en els plòters de tall, establint els paràmetres adequats perquè tinguin una correcta llegibilitat.

3.6. Defineix la retolació com a sistema d'impressió i compren la seva relació amb els textos generats en el programa vectorial.

 

Continguts

 

 1. Preparació dels originals rebuts.

 

1.1. Diferències entre imatges de mapes de bits i vectorials. Programari associat.

1.2. Ordre de producció

1.2.1.   Esbossos i maquetes

1.2.2.   Instruccions de reproducció: mida, resolució i mode de color.

1.2.3.   Escala i factor de reproducció.

1.3. Anàlisi de defectes dels originals. Informe d’incidències.

1.4. Digitalització d’imatges com a base per a la realització de la il·lustració vectorial.

1.5. Adequació i tractament d'arxius digitals.

1.6. Formats i procediments de conversió entre programes vectorials.

1.7. Importació d'arxius vectorials.

1.8. Il·luminació estàndard: normativa i cabines o visors lluminosos.

1.9. Normes de seguretat i ergonòmiques en l’ús dels equips de captació i tractament d’imatge.

 

 1. Realització de la il·lustració vectorial.

 

2.1. Característiques i funcionament del programari d'il·lustració vectorial.

2.2.  La creació de documents als programaris vectorials: finalitat (impressió, web, multimèdia, altres), mida, modes de color i resolució de sortida

2.3. Eines bàsiques: formes geomètriques, traçats i farcits.

2.4. Traçats i corbes Bézier. Punts d'àncora i manegadors.

2.5. Dibuix i calc a partir d’imatges digitalitzades.

2.6. Els degradats als programaris vectorials: generació, tipus i aplicacions a l’il·lustració vectorial.

2.7. Tractament del volum en els programes vectorials.

2.7.1.   La perspectiva als programaris vectorials: paisatgisme, plans i altres.

2.7.2.   Creació de volúmens en dos dimensions: objectes, volúmens simples, etiquetes y altres.

2.7.3.   Creació de volúmens en tres dimensions: caixes, embalatjes, il·lustracions complexes, y altres.

2.7.4.   Volúmens avançats: la eina de malla.

2.8. Eines avançades:

2.8.1.   La pintura interactiva.

2.8.2.   Fusions avanzades entre objetes vectorials.

2.8.3.   Efectes especials i filtres

2.8.4.   Gráfics generats als programaris vectorials:

2.9. Els símbols: generació, aplicació i usos als programaris vectorials.

2.10.   Aplicació del color en els programes vectorials: tintes planes, escales de grisos, quatricromies, colors especials, trepatges i fesos, colors registre i cartes de colors.

2.11.   Configuració del color en les aplicacions vectorials.

2.12.   Ajustaments de color: espais de treball i normes per a la gestió del color.

2.13.   La sobreimpressió i el rebentat.

2.14.   Formats en la il·lustració vectorial: nadiu i formats d’exportació, generació de fitxers pdf.

2.15.   Tabletes digitalitzadores. Utilizació als programaris vectorials.

 

 1. Modificació de textos.

 

3.1. Fonts tipogràfiques de contorn: True Type, postscript i Open Type

3.2. Fonts de símbols. Pictogrames

3.3. Gestors de fonts tipogràfiques. Necessitat i utilització.

3.4. Eina de textos. Opcions de textos en àrees i usos. Aplicació de format al text (atributs de caracters i paràgrafs). Vincular objectes de text.

3.5. Creació de textos artístics. Els traçats compostos. Logotips. Degradats i opacitats. Deformacions en els textos.

3.6. Unió de textos a traçats. Opcions: efectes i alineació.

3.7. Vectorització de textos. Conceptes bàsics.

3.8. La llegibilitat en els textos vectorials i els sistemes d'impressió.

3.9. El rebentat i sobreimpressió en els textos.

3.10.   Característiques i funcionament bàsics del plòter de tall.

3.11.   La retolació i els textos vectoritzats.

3.12.   La retolació: característiques i materials més usuals.

3.13.   Limitacions de reproducció dels plòters de tall. Simplificació dels traçats i farcits per adequar-los al plòter de tall.

 

UF 2: Composició infogràfica i il·lustració.

Durada: 59 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Transforma imatges de mapa de bits en vectors, utilitzant eines específiques i identificant les característiques de la il·lustració.

 

1.1. Ajusta la mida, la resolució i el color de la imatge prèviament a la seva importació, aconseguint una adequada vectorització en el programa vectorial, segons les característiques de la il·lustració que es realitzarà

1.2. Determina el format més adequat per a l'exportació de les imatges, facilitant la seva vectorització i reproducció en la il·lustració vectorial

1.3. Estableix paràmetres de vectorització adequats, indicant el mode de color, els ajusts i el tipus de traçat, així com el nombre de colors

1.4. Realitza la vectorització de la imatge, utilitzant les eines específiques del programa vectorial

1.5. Adequa els traçats, colors, farcits i proporcions de la il·lustració resultant, obtenint una correcta reproducció en la il·lustració final.

1.6. Realitza correccions i transformacions de color en la il·lustració resultant, aconseguint la seva correcta integració en la il·lustració final.

1.7. Defineix la resolució de les imatges en mapa de bits, relacionant-la amb la seva transformació en vectors.

 

 1. Integra i modifica elements digitals d'altres aplicacions (gràfics estadístics, dibuixos i bases de dades), utilitzant tècniques d'importació/exportació d'arxius<A[arxius|arxivaments]>.

 

2.1. Modifica la mida, color i resolució dels fitxers digitals, tenint en compte les característiques de la il·lustració vectorial que cal reproduir i el sistema d'impressió o reproducció especificat.

2.2. Adequa els elements digitals importats, aplicant transformacions, màscares, efectes, filtres i fusions necessàries per a la seva correcta integració en el dibuix vectorial.

2.3. Adapta la imatge vectorial amb l'acabat final, tenint en compte en el seu cas el trepat, plegat i fes.

2.4. Aplica correctament les mesures de control, creus de registre i marques de tall necessàries en la il·lustració final per a la seva correcta reproducció

2.5. Verifica en pantalla que les separacions de colors generades per la il·lustració siguin correctes.

2.6. Identifica els diferents tipus de formats d'exportació i importació d'arxius<A[arxius|arxivaments]>, analitzant la seva compatibilitat i integració en el programa vectorial.

2.7. Defineix les característiques del sistema d'impressió amb què cal reproduir la il·lustració vectorial.

 

Continguts

 

 1. Transformació d'imatges de mapa de bits en vectors.

 

1.1. Relació entre la resolució de les imatges en mapa de bits i el procés de vectorització.

1.2. Formats d’exportació d'imatges en mapes de bits.

1.3. Ajusts dimensionals i tractament de color de les imatges en mapa de bits en els programes vectorials.

1.3.1.   Mode de color.

1.3.2.   Redimensionaments.

1.3.3.   Interpolació.

1.3.4.   Màscares de retall.

1.3.5.   Opacitat.

1.3.6.   Aplicació de filtres.

1.4. Vectorització d'imatges.

1.4.1.   Paràmetres de vectorització.

1.4.2.   Conversió i ajusts dels traçats.

1.4.3.   Tractament de traçats vectoritzats.

1.5. Aplicacions i eines específiques de vectorització.

 

 1. Integració i modificació d'elements digitals.

 

2.1. Importació d'elements digitals.

2.1.1.   Gràfics estadístics. Organització i formes.

2.1.2.   Inserció i adequació de gràfics. Formats natius i compatibilitats.

2.1.3.   Formats d'importació d'arxius característiques i usos.

2.1.4.   Integració dels arxius importats: redimensionaments, models de color, llegibilitat del gràfic, posicionament en la imatge vectorial i efectes.

2.2. Tractament d'imatges digitals en els programes vectorials: característiques, model de color, opacitat, transformacions, efectes i filtres.

2.3. Máscares. Generació i aplicacions a la il·lustració vectorial.

2.4. Rasterització d'il·lustracions vectorials. Opcions de rasterització. Formats d'exportació.

2.5. Característiques de les imatges per a la web. Resolució i formats. Colors compatibles amb la web.

2.6. Biblioteques d’imatges vectorials. Utilizació.

2.7. Compatibilitat de la il·lustració vectorial amb els trepatges, plegats i fesos.

2.8. Paràmetres d'impressió i producció de separacions de color.

 

Mòdul professional 7: Identificació de materials en preimpressió

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Processos i productes gràfics. 32 hores

UF 2: Formes impressores i emulsions. 20 hores

UF 3: Suports d’impressió. 60 hores

UF 4: Tintes d’impressió. 20 hores

 

 

UF 1: Processos i productes gràfics.

Durada: 32 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Identifica els processos gràfics, analitzant els productes gràfics i reconeixent les especificacions en les seves diferents fases.

 

1.1. Identifica les diferents fases del procés gràfic.

1.2. Analitza les diferents fases de preimpressió identificant els seus paràmetres i equipament.

1.3. Descriu les característiques tècniques dels sistemes d’impressió      industrials.

1.4. Diferencia els sistemes d’impressió pel suport i les seves característiques.

1.5. Diferencia les característiques tècniques i aplicacions dels processos de postimpressió i acabat.

1.6. Identifica els processos de producció gràfica relacionant-los amb el tipus d'empresa gràfica i productes que elabora.

1.7. Analitza els diferents productes gràfics identificant les seves característiques tècniques.

 

 1. Reconeix els processos d'impressió i postimpressió, identificant les seves característiques tècniques.

 

2.1. Descriu les característiques dels sistemes industrials d'impressió i les necessitats tècniques en preimpressió.

2.2. Identifica els processos de postimpressió i els seus requeriments tècnics per a preimpressió.

2.3. Reconeix els defectes d'impressió propis de cada sistema.

2.4. Dedueix els sistemes d'impressió als productes impresos.

2.5. Detecta els processos de postimpressió als productes gràfics finals.

2.6. Estableix la correspondència entre els sistemes d'impressió i la naturalesa química dels suports.

2.7. Demostra el procés d'assecatge de les tintes, així com, la seva classificació per la seva viscositat, en tots els sistemes d'impressió industrials.

2.8. Identifica les característiques de qualitat més significatives en cadascuna de les fases del procés segons variables i atributs.

2.9. Relaciona les normes de seguretat, higiene i mediambientals amb les operacions que es desenvolupen en el procés gràfic complint amb la normativa establerta.

 

Continguts

 

 1. Anàlisi dels processos gràfics.

 

1.1. Diferents tipus de productes gràfics.

1.2. Procés productiu gràfic. Fases.

1.3. Empreses gràfiques. Tipus. Seccions. Organització. Estructura.

1.4. Fases de preimpressió. Processos. Equipament. Materials. Paràmetres.

1.5. Fases d'impressió. Processos. Equipament. Materials. Paràmetres.

1.6. Fases de postimpressió. Processos. Equipament. Materials. Paràmetres.

1.7. Ordres de producció.

 

 1. Reconeixement dels processos d'impressió i postimpressió.

 

2.1. Processos d'impressió industrials:

2.1.1.   Principis de funcionament.

2.1.2.   Propietats i característiques. Defectes d’impressió.

2.1.3.   Forma impressora utilitzada.

2.1.4.    Suports. Tipus i característiques.

2.1.5.   Tintes. Tipus i característiques. Procés i tipus d’assecatge.

2.1.6.   Necessitats tècniques en preimpressió en funció del sistema d’impressió:

2.1.6.1.       Limitacions respecte al text

2.1.6.2.       Limitacions respecte a la imatge

2.1.6.3.       Limitacions respecte al color

2.2. Processos de postimpressió industrials.

2.2.1.   Acabats superficials.

2.2.1.1.       Envernissament

2.2.1.2.       Estampació

2.2.1.3.       Laminatge

2.2.1.4.       Termorrelleu

2.2.1.5.       Encunyament

2.2.1.6.       Altres.

2.2.2.   Manipulats:

2.2.2.1.       Plegat

2.2.2.2.       Alçat

2.2.2.3.       Guillotinat                     

2.2.2.4.        Altres

2.2.3.   Enquadernació:

2.2.3.1.       En rústica

2.2.3.2.       En tapa dura o cartoné

2.2.3.3.       Altres.

2.2.4.   Necessitats tècniques en preimpressió en funció dels processos de postimpressió:

2.2.4.1.       Senyals i marques de l'original

2.2.4.2.       Marges i sagnies

2.2.4.3.       Limitacions en funció del suport

2.3. Control de qualitat:

2.3.1.   La qualitat en la fabricació.

2.3.2.   El control de qualitat.

2.3.3.   Conceptes que intervenen.

2.3.4.   Elements de control.

2.3.5.   Fases de control: recepció de materials, processos i productes.

2.4. Seguretat, higiene i medi ambient:

2.4.1.   Plans i normes de seguretat.

2.4.2.   Normes vigents.

2.4.3.   Senyals i alarmes.

2.4.4.   Normativa mediambiental.

 

UF 2: Formes impressores i emulsions.

Durada: 20 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Distingeix les emulsions de les formes impressores, determinant les seves característiques i propietats.

 

1.1. Classifica les diferents formes impressores en relació amb les seves propietats físic-químiques i els sistemes d'impressió al que pertanyen.

1.2. Determina les característiques, propietats i aplicació de les emulsions utilitzades per a les pantalles digitals de serigrafia.

1.3. Descriu les característiques, propietats i aplicació de les emulsions utilitzades per als fotopolímers de flexografia.

1.4. Identifica les característiques i propietats de les emulsions emprades per a les planxes digitals d’òfset.

1.5. Classifica les emulsions segons la forma impressora, la seva naturalesa química i el seu processat.

1.6. Diferencia la resolució de la imatge obtinguda segons el tipus de forma impressora.

1.7. Estableix la latitud d'exposició de les emulsions emprades en òfset, flexografia i serigrafia.

1.8.  Distingeix les fonts d'exposició que sensibilitza a les diferents emulsions.

 

 

Continguts

 

 1. Distinció de les emulsions de les formes impressores.

 

1.1. Materials fotosensibles: Composició i classificació.

1.2. Forma impressora. Concepte. Parts. Tipus.

1.3. Emulsions de la forma impressora digital d’òfset: Tipus i característiques  i processat.

1.4. Emulsions de la forma digital de Flexografia: Composició, classes, característiques i processat.

1.5.  Emulsions de la forma digital de Serigrafia: Elements, tipus característiques i processat.

1.6. Característiques físiques i químiques de les emulsions: resolució. Latitud i fonts d'exposició.

 

UF 3: Suports d’impressió.

Durada: 60 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Valora els suports de naturalesa cel·lulòsics per valorar els ajusts en el procés de preimpressió, determinant les propietats d'imprimibilitat dels papers.

 

1.1. Valora als papers: la dimensió del suport; gramatge; espessor i volum específic.

1.2. Desenvolupa amb l'IGT els assaigs per determinar les propietats d'imprimibilitat de: rugositat; feble tintat; Microcontour; engegat; i penetració de la tinta.

1.3. Determina la direcció<A[direcció|adreça]> de fibra i la seva estabilitat dimensional dels papers.

1.4. Descriu les classes de papers i les seves característiques.

1.5. Estableix els formats normalitzats i els bàsics.

1.6. Identifica els defectes d'impressió relacionant-los amb els tipus de papers i els processos d'estampació

1.7. Identifica les característiques del cartró ondulat de: tipus papers, color superficial, tipus d'ona, altura<A[altura|alçària]>, pas, espessor, gramatge, ECT, absorció aigua (assaig Cobb).

1.8. Identifica els sistemes de magatzematge, condicionament i transport dels suports paperers.

1.9. Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels suports paperers.

 

 1. Identifica els suports de naturalesa plàstica i complexos, analitzant les seves propietats d'imprimibilitat.

 

2.1. Valora les propietats d'espessor, gramatge, absència de punt i tensió superficial dels suports plàstics.

2.2. Demostra les propietats bàsiques de suports autoadhesius: força d'adhesió; tack; cohesió.

2.3.  Analitza la naturalesa dels suports plàstics pel procediment d'identificació a la flama.

2.4. Descriu les variables dels possibles complexos.

2.5. Classifica els suports plàstics segons la seva naturalesa química.

2.6. Estableix la relació entre el tractament corona i la reducció de la tensió superficial dels suports plàstics.

 

 

Continguts

 

 1. Valoració dels suports paperers.

 

1.1. Concepte de suport.

1.2. Classificació de suports paperers

1.3. Propietats òptiques dels suports paperers: Blancor, color, opacitat, lluentor.

1.4.  Propietats físiques i químiques dels suports paperers: Porositat, lisura superficial, gramatge, espessor, volum específic, densitat aparent, duresa, estabilitat dimensional, estructura interna, acidesa-alcalinitat.

1.5. Concepte de imprimibilitat.

1.6. Propietats dels papers que influeixen directament en la impressió: Humitat absoluta i relativa, absorció, sentit de la fibra, neteja superficial, planicitat, escairat, blistering, resistència a la tensió, a l'esquinçat,  a l'arrencat, al rebentament, al plegat, rigidesa i grau d’encolat.

1.7. Denominació i formats normalitzats i formats bàsics dels papers.

1.8. Instrumentació i equips de mesurament. Mètodes d'assaig.

1.9. Comportament dels suports en el procés gràfic.

1.10.   Classificació i característiques del cartró ondulat.

1.11.   Manipulat del suport d’impressió:

1.11.1.   Influència de les condicions ambientals en els suports d’impressió.

1.11.2.   Sistemes de magatzematge, condicionament i transport dels suports paperers.

1.11.3.Normativa de prevenció de riscos laborals en el manipulat dels suports.

 

 1. Identificació dels suports plàstics i complexos.

 

2.1. Propietats òptiques dels suports no paperers: blancor, color, opacitat, lluentor.

2.2. Propietats físiques i químiques dels suports no paperers: espessor, gramatge, absència de punt, tensió superficial, volum específic, propietats barrera, resistència a la tracció, a l’esquinçament, a l’esclat,  a l’impacte.

2.3. Classificació de les suports plàstics: Criteris de selecció segons el seu ús.

2.4. Autoadhesius: composició i característiques: força d’adhesió, release, tack, cohesió i migració.

2.5. Suports compostos i complexos: classificació i característiques d'impressió.

2.6. Instruments i equips de mesurament. Mètodes d'assaig.

2.7. Preparació de suports plàstics per a la impressió. Tractament corona.

 

 

UF 4: Tintes d’impressió.

Durada: 20 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Valora les tintes que cal utilitzar en impressió, reconeixent les seves propietats colorimètriques.

 

1.1. Identifica els components de les tintes i les seves variants.

1.2. Determina les propietats colorimètriques de les tintes: to, saturació, lluminositat.

1.3. Demostra en l'IGT les característiques químiques de les tintes de transparència i pigmentació.

1.4. Estableix els valors densitomètrics de les tintes de quadricromia dels diferents sistemes d'impressió.

1.5. Estima i quantifica el "Delta E" de les diferències colorimètriques de les tintes de quadricromia utilitzades en la impressió òfset, serigrafia i flexografia.

1.6. Mesura amb el colorímetre les coordenades "L,a,b" de les tintes de quadricromia utilitzades en els sistemes d'impressió.

1.7. Aplica la separació de residus líquids i sòlids als contenidors corresponents segons la seva naturalesa química i el tipus de residu.

1.8. Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació de substàncies químiques durant la valoració de les tintes al laboratori.

 

Continguts

 

 1. Valoració de les tintes d'impressió.

 

1.1. Composició i propietats de les tintes.

1.2. Comportament de les tintes en la impressió.

1.3. Característiques i paràmetres colorimètrics: to, saturació, lluminositat, coordenades Lab.

1.4. Instruments i equips de mesurament: densitòmetre, colorímetre, espectrofotocolorímetre i IGT. Mètodes d'assaig.

1.5. Característiques i paràmetres densitomètrics.

1.6. Riscos mediambientals en el maneig de les tintes.

1.7. Tractament de residus de tintes i tòners.

1.8. Verificat i manipulat de les tintes d’impressió.

1.9. Prevenció de riscos laborals en el maneig de les tintes.

 

Mòdul professional 8: Realització de publicacions electròniques

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Preparació d'arxius de text, d'imatge, vídeo i so. 15 hores

UF 2: Realització d'animacions. 30 hores

UF 3: Creació i publicació de pàgines web. 40 hores

UF 4: Maquetació i publicació de llibres electrònics. 60 hores

UF 5: Realització de productes multimèdia. 20 hores

 

UF 1: Preparació d'arxius de text, d'imatge, vídeo i so.

Durada: 15 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Prepara els arxius d'imatge, text, vídeo i so, analitzant la seva composició i aplican modificacions per adaptar-los a la publicació electrònica que cal realitzar.

 

1.1.  Realitza l'ajust de les dimensions, resolució i model de color de les imatges adaptant-los al mode de visualització

1.2.  Aplica les tipografies, mides, estils adequats per als textos relacionant-lo amb el dispositiu de visualització.

1.3. Assigna als arxius de vídeo el format, mida i códec identificant les característiques de la publicació electrònica.

1.4. Aplica als arxius de so les característiques tècniques adequant-les a la publicació electrònica on s'utilitzarà.

1.5. Elegeix el format adequat final per als diversos arxius relacionant-lo amb el producte multimèdia.

1.6. Converteix els arxius de vídeo i so al format fent-los compatibles amb la publicació electrònica on s'utilitzarà.

 

Continguts

 

 1. Preparació d'arxius d'imatge, text, vídeo i so.

 

1.1. Formats d'arxius per a publicacions electròniques:

1.1.1.   Tipus: de text, d'imatge, d'animació, de vídeo i de sons

1.1.2.   Característiques principals: volum, format, resolució, model de color, códec.

1.1.3.   Verificació d'arxius.

1.1.4.   Conversió de formats d'arxiu: compressió i descompressió.

1.2. Principals característiques tècniques del dispositius de visualització:

1.2.1.   Requeriments de text i imatge.

1.2.2.   Requeriments de vídeo i so.

1.3. Principis, característiques, i maneig bàsic d'aplicacions d'animació, edició de vídeo i so.

 

UF 2: Realització d'animacions.

Durada: 30 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza animacions, aplicant línies de temps, velocitat i fotogrames relacionant-les amb les necessitats tècniques i la seva finalitat.

 

1.1. Col·loca els elements de disseny en la línia de temps determinant un seqüencial estructurat.

1.2. Elegeix els fotogrames en funció de la velocitat de la pel·lícula i la qualitat de visualització

1.3. Desenvolupa botons, enllaços, vincles i menús de navegació perquè compleixin funcions d'estètiques  i de navegació.

1.4. Elegeix els efectes multimèdia analitzant el resultat estètic.

1.5. Aplica en les animacions els sons i vídeos amb els paràmetres tècnics i la qualitat requerida.

1.6. Elegeix el format d'exportació de l'animació relacionant-lo amb la publicació electrònica.

 

Continguts

 

 1. Realització d'animacions.

 

1.1. Elements d'animació web i multimèdia:

1.1.1.   Botons

1.1.2.   Enllaços

1.1.3.   Vincles o hiperenllaços

1.1.4.   Menús de navegació.

1.2.  Principis bàsics de vídeo i so

1.3.  Programes d'animació.

1.3.1.   Tipus de fotogrames

1.3.2.   Fotogrames per segon

1.3.3.   Línia de temps

1.3.4.   Efectes multimèdia

1.4.  Optimització i comprovació d'animacions.

 

UF 3: Creació i publicació de pàgines web.

Durada: 40 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza i publica pàgines per a la web, aplicant tècniques d'edició electrònica i analitzant la seva llegibilitat, usabilitat i accessibilitat.

 

1.1.  Estructura els elements bàsics de la pàgina web establint una jerarquia de pàgina.

1.2. Treballa les imatges alineant-les i editant-les mantenint una estructura de la pàgina.

1.3. Aplica les taules<A[taules|posts]> tenint en compte les seves propietats de files, columnes i cel·les.

1.4. Aplica les plantilles, marcs, formularis determinant l'estructura de la pàgina web.

1.5. Aplica el codi html de manera senzilla i intel·ligible analitzant la seva estructura.

1.6. Realitza la pàgina web justificant el disseny estètic i funcional.

1.7. Aplica els fulls<A[fulls|fulles]> d'estil en cascada (CSS) generant-les, tenint en compte la funció estètica i les tècniques de disseny.

1.8. Desenvolupa els enllaços entre les diferents pàgines obtenint una correcta navegació.

1.9. Desenvolupa la pàgina web amb els paràmetres establerts de llegibilitat, usabilitat i accessibilitat.

1.10.   Comprova i valida el correcte funcionament de tots els elements del lloc web de manera prèvia a l'allotjament en el servidor.

1.11.   Allotja la pàgina web al servidor remot quedant la pàgina operativa i en funcionament.

1.12.   Utilitza eines de transferència d'arxius fent ús d'una gestió eficaç dels servidors remots.

 

Continguts

 

 1. Realització de pàgines per a la web.

 

1.1.  Pàgines web. Característiques. Tipus: estàtiques i dinàmiques. Concepte client-servidor. Navegadors

1.2. Llenguatge HTML. Conceptes bàsics. Plantilles, taules, llistes, marcs, formularis, d'altres

1.3. Programari de creació de pàgines web

1.4. Allotjament de pàgines web. Eines de transferència d'arxius (FTP). Dominis.

1.5. Enllaços, vincles o hiperenllaços. Tipus i característiques.

1.6. Modes de color en pàgines web: RGB, Hexadecimal.

1.7. Tipografia per a pàgines web. Característiques: tipus de font, cos, interlineat, tipus de paràgraf, d'altres.

1.8. Fulls d'estil. Llenguatge CSS.

1.9. Llegibilitat per a web. Usabilitat. Paràmetres d'usabilitat i accessibilitat. Jerarquització d'elements.

1.10.   Estructura bàsica de llocs web.

1.11.   Tècniques de promoció de web.

 

UF 4: Maquetació i publicació de llibres electrònics.

Durada: 60 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza i publica compaginacions per convertir-les en llibres electrònics, analitzant les característiques de la publicació electrònica.

 

1.1. Analitza les dimensions del lector de llibres adaptant les característiques de format de la pàgina.

1.2. Analitza les dimensions del lector de llibres electrònics determinat les imatges i elements interactius.

1.3. Aplica les característiques tipogràfiques adaptant-les al text del lector de llibres.

1.4. Aplica la relació de cos, longitud de línia, sagnat, aconseguint un text equilibrat.

1.5. Analitza les característiques del lector segons text, visualització o finalitat.

1.6. Elegeix una composició aplicant criteris de llegibilitat.

1.7. Crea estils, capítols i taules de contingut per a una correcta navegació.

1.8. Aplica el format adequat per a la seva utilització i/o modificació al lector de llibres relacionant els formats amb el dispositiu.

1.9. Edita el codi font i depura l'arxiu XHTML amb les seves CSS, elimina línies en blanc.

1.10.   Comprova la vista prèvia validant l'exportació al format propietari del dispositiu.

1.11.   Edita el llibre electrònic al dispositiu lector identificant les funcions de visualització.

1.12.   Utilitza eines de transferència d'arxius fent ús d'una gestió eficaç dels servidors remots.

 

Continguts

 

 1. Realització de compaginacions per a llibres electrònics.

 

1.1. Llibres electrònics. Tipus, dimensions i formats (PDF, Mobipocket, Word, ePub, AZW, i d'altres).

1.2. Tipografia per a llibres electrònics. Característiques: tipus de font, cos, interlineat i tipus de paràgraf

1.3. Visualització en pantalles:

1.3.1.   Tinta electrònica (e-ink).

1.3.2.   Retroil·luminació.

1.4. Plataformes digitals de distribució.

1.5. Gestió digital de drets:

1.5.1.   DRM.

1.5.2.   Creative Commons.

1.6. Programari i fluxe de treball per a la conversió de formats digitals.

 

 

UF 5: Realització de productes multimèdia. 20 hores

Durada: 20 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Realitza la integració d'elements per a publicacions multimèdia, analitzant la seva funció estètica, l'accessibilitat de la informació i valorant finalitat de la publicació.

 

1.1. Elegeix els elements propis de la publicació multimèdia, texts, imatges, vídeo i so per adaptar-los al format del dispositiu de sortida.

1.2. Enllaça els elements de navegació per a un desplaçament per la publicació multimèdia sense errors.

1.3. Realitza l'edició del vídeo adaptant-lo al temps, l'estètica, transicions i efectes justificant la finalitat de la publicació.

1.4. Edita el so realitzant els ajusts de temps i volum aconseguint la sincronització a la publicació multimèdia.

1.5. Organitza la jerarquia dels elements que composen la publicació electrònica justificant la seva funció estètica.

1.6. Determina els enllaços valorant la finalitat dels mateixos en la navegació.

1.7. Enregistra la publicació multimèdia per a dispositius de reproducció multimèdia justificant els requisits de la plataforma.

1.8. Desenvolupa la publicació comprovant el funcionament dels elements multimèdia, verificant la seva velocitat i qualitat.

 

Continguts

 

 1. Realització de la integració d'elements per a publicacions multimèdia.

 

1.1. Programari de creació de publicacions multimèdia.

1.2. Productes multimèdia per a punts d'informació interactius i presentacions multimèdia.

1.3. Estructura bàsica de les publicacions multimèdia.

1.4. Formats en funció del dispositiu de sortida.

 

 

Mòdul professional 9: Formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Incorporació al treball. 66 hores

UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: Incorporació al treball.

Durada: 66 hores

 

PENDENT

 

 

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Durada: 33 hores

 

PENDENT

 

 

Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

 

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Durada: 66 hores.

 

PENDENT

 

 

Mòdul professional 11: Anglès tècnic

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF1: Anglès tècnic. 99 hores

 

UF1: Anglès tècnic.

Durada: 99 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l’àmbit de les arts gràfiques continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents. 

 

1.1. Situa el missatge en el seu context

1.2.  Identifica la idea principal del missatge.

1.3. Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o per un altre mitjà auditiu.

1.4. Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals de la vida professional i quotidiana de l’àmbit de les arts gràfiques.

1.5. Seqüència els elements constituents del missatge.

1.6. Identifica les idees principals d'un discurs sobre temes coneguts de situacions a les arts gràfiques habituals a l’empresa, transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb claredat.

1.7. Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.

1.8. Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre tots i cadascun dels elements del mateix.

 

 1. Interpreta informació professional continguda en documents escrits senzills de l’àmbit de les arts gràfiques, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.

 

2.1. Llegeix de forma comprensiva textos clars en llengua estàndard de documentació tècnica de les arts gràfiques usuals en empreses i organitzacions.

2.2. Interpreta el contingut global del missatge.

2.3. Relaciona el text amb l'àmbit del sector al que es refereix.

2.4. Identifica la terminologia tècnica utilitzada.

2.5. Interpreta els documents de l’àmbit de les arts gràfiques més habituals a l’empresa i organitzacions.

2.6. Realitza traduccions de textos en llengua estàndard dels documents de les arts gràfiques més usuals utilitzant material de suport i eines automatitzades en cas necessari.

2.7. Interpreta el missatge rebut a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d’altres.

2.8. Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

 1. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals a l’àmbit de les arts gràfiques, participant com a agent actiu en converses professionals.

 

3.1. Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, utilitzats per a l'emissió del missatge.

3.2. Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies d'interacció.

3.3. Utilitza normes de protocol en presentacions habituals en l’àmbit de les arts gràfiques.

3.4. Descriu fets breus relacionats amb l’àmbit de les arts gràfiques: demandes i sol·licituds d’informació, comandes de clients i a proveïdors, reclamacions i queixes, devolucions, retards en els lliuraments, canvis de condicions, etc.

3.5. Utilitza correctament la terminologia tècnica de l’àmbit de les arts gràfiques.

3.6. Expressa sentiments, idees o opinions respecte a les situacions habituals en les tasques habituals a les arts gràfiques.

3.7. Enumera les activitats bàsiques de la tasca professional: atendre clients i usuaris, descriure els continguts de la documentació tècnica habitual, argumentar els processos administratius i comercials segons les instruccions rebudes

3.8. Descriu i seqüència un procés de treball de la seva competència.

3.9. Justifica l’acceptació o no de propostes realitzades.

3.10. Argumenta l’elecció d’una determinada opció o procediment de treball triat.

3.11. Sol·licita la reformulació del discurs o part del mateix quan es consideri necessari.

3.12. Aplica fórmules d’interacció adients en les situacions professionals estàndards d’atenció al client o usuari a l’àmbit de les arts gràfiques.

 

 1. Complimenta i/o elabora la documentació tècnica bàsica utilitzada habitualment per empreses i organitzacions, i elabora textos senzills habituals en l’àmbit de les arts gràfiques en llengua estàndard utilitzant els registres adequats a cada situació. 

 

4.1. Redacta documents i/o textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/o professionals de l’àmbit de les arts gràfiques: comunicacions amb clients i proveïdors, interns i externs, i la documentació tècnica inicial o de resposta a una situació donada.

4.2. Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.

4.3. Realitza resums de textos relacionats amb l’àmbit de les arts gràfiques de l’empresa o organització.

4.4. Complimenta documentació específica de l'àmbit de les arts gràfiques: albarans, comandes, pressupostos, factures, factures proforma, rebuts, xecs, ofertes de productes, llistes de preus, documents de devolució, notes d’abonament, documents de proposta i/o acceptació de canvis de condicions, cartes comercials, sol·licituds d’informació comercial, sol·licituds d’informació d’horaris, entre d’altres.

4.5. Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en la complimentació dels documents esmentats en el criteri d’avaluació anterior.

4.6. Resumeix les idees principals d'informacions donades, utilitzant els recursos lingüístics propis.

4.7. Utilitza les fórmules tècniques i/o de cortesia pròpies del document a elaborar.

 

 1. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació de l’àmbit administratiu i comercial, seguint les convencions internacionals.

 

5.1. Defineix els trets més significatius dels costums i usos de les empreses i les organitzacions en l'ús de la llengua estrangera a l’àmbit de les arts gràfiques.

5.2. Descriu els protocols i normes de relació social i empresarial propis del país.

5.3. Identifica els valors i creences propis de la comunitat on s'utilitza la llengua estrangera.

5.4. Identifica els aspectes socioprofessionals propis de les empreses i organitzacions en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5. Aplica els protocols i normes de relació social i empresarial propis del país on s'utilitza la llengua estrangera.

 

Continguts

 

 1. Comprensió de missatges orals.

 

1.1. Reconeixement de missatges professionals i quotidians de les empreses i organitzacions en l’àmbit de les arts gràfiques. Missatges directes, telefònics, gravats.

1.2. Terminologia específica de l’àmbit de les arts gràfiques.

1.3. Idees principal i secundàries.

1.4. Diferents accents de llengua oral.

 

 1. Interpretació de missatges escrits.

 

2.1. Comprensió de missatges, documents, textos, manuals tècnics, articles bàsics professionals i quotidians de l’àmbit de les arts gràfiques.

2.2. Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres.

2.3. Terminologia específica de l’àmbit de les arts gràfiques d’empreses i organitzacions. Idea principal i idees secundàries.

 

 1. Producció de missatges orals.

 

3.1. Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica de l’àmbit de les arts gràfiques.

3.2. Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de comprendre, petició d'aclariment, i altres.

3.3. Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions.

3.4. Entonació com a recurs de cohesió del text oral.

3.5. Marcadors lingüístics de relacions socials i professionals, normes de cortesia i diferències de registre.

 

 1. Emissió de documentació tècnica i textos escrits d’aquests àmbits.

 

4.1. Complimentació de documentació tècnica de l’operativa habitual i quotidiana d’empreses i organitzacions..

4.2. Elaboració de textos senzills, en relació a l’operativa de les arts gràfiques, habitual i quotidiana d’empreses i organitzacions.

4.3. Adequació del text al context comunicatiu.

4.4. Registre.

4.5. Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques, selecció de contingut rellevant.

4.6. Ús dels signes de puntuació.

4.7. Coherència en el desenvolupament del text.

 

 1. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional.

 

5.1. Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.

5.2. Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions comercials internacionals.

5.3. Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional amb la finalitat de projectar una bona imatge de l'empresa

5.4. Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional.

 

 

Mòdul professional 12: Síntesi

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Avalua i concreta la realització de diferents productes gràfics, analitzant les característiques tècniques i els mitjans disponibles a les instal·lacions.

 

1.1. Identifica les especificacions de la fitxa de producció.

1.2.  Identifica l’ús, les condicions de treball, els mitjans, equipaments a utilitzar i demés paràmetres que es defineixen

1.3. Defineix diferents possibilitats de realització, tenint en compte altres possibles variants existents, materials o mitjans disponibles en el mercat

1.4. Defineix diferents solucions tècniques, tenint en compte les possibilitats de realització a les instal·lacions

1.5. Analitza les diferents opcions, tenint en compte la opinió del responsable de producció

1.6. Determina una proposta final per a la seva producció

1.7. Determina el programari informàtic a utilitzar.

 

 1. Organitza la realització dels productes gràfics, identificant els processos i les actuacions necessàries.

 

2.1. Determina les fases, el temps de cada una d’elles i els mitjans necessaris per a l’elaboració de la memòria

2.2. Estructura el document a partir dels objectius plantejats i les especificacions donades

2.3. Recull i ordena les dades tècniques de producció a realitzar

2.4. Recopila la normativa que cal aplicar

2.5. Recull, de fabricants i/o distribuïdors, la informació tècnica i comercial necessària per la seva realització

2.6. Utilitza recursos bibliogràfics i informàtics en la recerca d’informació.

 

 1. Realitza els productes gràfics, valorant-ne els resultats i comprovant la qualitat i/o la funcionalitat, aplicant les normes de prevenció de riscos i protecció del medi ambient.

 

3.1. Determina els mitjans i materials a utilitzar, tenint en compte el producte realitzar.

3.2. Considera els factors de risc laboral i medi ambiental en les tasques a realitzar i aplica les accions necessàries per la seva prevenció

3.3. Realitza l’ajustament dels equips i programari, per a la correcta producció

3.4. Realitza el tractament i correcció dels textos aplicant les normes ortotipogràfiques.

3.5. Digitalitza i realitza el tractament de les imatges aplicant els paràmetres apropiats al seu ús final.

3.6. Realitza la compaginació de productes gràfics, tant en suport paper com electrònic, integrant els diferents elements que els composen, desenvolupant la proposta de disseny i valorant la finalitat del producte

3.7. Executa els fitxers informàtics, relacionant entre si la compatibilitat dels formats, les versions i els elements que contenen

3.8. Realitza la imposició, verificant la seva execució mitjançant un flux de treball digital i obté la forma impressora si es el cas

3.9. Realitza la presentació final del producte gràfic, imprimint i realitzant els acabats, utilitzant els equips i tècniques disponibles i determinades en l’organització inicial del treball.

3.10.   Verifica que els productes realitzats tenen els paràmetres de la fitxa de producció, en característiques i qualitat.

 

 1. Documenta las diferents fases d’obtenció del producte gràfic, especificant els processos, materials, programari i equipaments utilitzats, els coneixements aplicats i la informació cercada.

 

4.1. Realitza un document amb la relació de materials, programari i equipaments utilitzats per la obtenció del producte gràfic.

4.2. Realitza un document sintetitzant els coneixements aplicats en l’obtenció del producte gràfic.

4.3. Realitza un document amb la informació cercada i les seves fonts.

4.4. Prepara una memòria escrita amb les especificacions tècniques de cada fase d’obtenció del producte gràfic, relacionant-les amb els materials, programari i equipaments utilitzats, coneixements aplicats i informació cercada en cada una d’elles

4.5. Presenta la memòria amb estructura, ordre, pulcritud i correcció gramatical

4.6. Respecta el termini establert per a la presentació de la memòria

4.7. Treu les conclusions necessàries i fa una autoavaluació del treball realitzat.

 

 1. Presenta i defensa el projecte i la memòria tècnica seguint el procés establert:

 

5.1. Determina el programari informàtic i mitjans a utilitzar per a la presentació de la memòria.

5.2. Estructura la exposició i s’ajusta al temps indicat.

5.3. Defensa de manera entenedora i amb rigor tècnic la memòria presentada

5.4. Percep i respon de manera clara i concisa a allò que se li pregunta

5.5. Mostra autonomia i seguretat

5.6. Sap quins recursos utilitzar per solucionar problemes.

5.7. Utilitza una gran varietat de recursos.

5.8. Té disposició per oferir alternatives en moments crítics.

 

Continguts

 

Els determina el centre docent.

 

 

Mòdul professional 13: Formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

 1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-ho amb les activitats que realitza.

 

1.1. Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l’organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2. Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat.

1.3. Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l’activitat

1.4. Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5. Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei cap a l'entorn.

1.6. Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7. Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l’empresa, centre o servei, enfront a altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8. Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al que està acollida l'empresa, centre o servei

1.9. Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10.   Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11.   Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

 1. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

2.1. Compleix l’horari establert.

2.2. Mostra una presentació personal adequada.

2.3. És responsable en l’execució de les tasques assignades.

2.4. S’adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5. Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6. Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7. Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8. Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9. Manté una actitud clara de respecte al medi ambient.

2.10.   Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa.

2.11.   Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

 1. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

3.1. Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2. Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l’activitat professional.

3.4. Utilitza els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes pel centre de treball.

3.5. Aplica les normes internes i externes vinculades a l’activitat.

3.6. Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l’activitat assignada.

3.7. Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l’activitat.

3.8. Detecta anomalies o desviacions en l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica les causes i proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència:

 

 1. Activitats formatives referents a l'anàlisi de l'estructura organitzativa de l'empresa.

 

1.1. Identificació de l'estructura i organització de l'empresa.

1.2. Aplicació d'hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de les activitats en l'empresa.

1.3. Identificació dels procediments de treball en el desenvolupament de la prestació del servei.

 

 1. Activitats formatives referents a l’aplicació dels hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de les activitats en l'empresa.

 

2.1. Aplicació de les actituds personals i professionals marcades per l'empresa.

2.2. Aplicació de les normes de qualitat de l'empresa.

2.3. Execució del reciclat dels materials sobrants.

2.4. Aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa.

 

 1. Activitats formatives referents a la realització del tractament de textos.

 

3.1. Determinació de les característiques tècniques dels originals.

3.2. Digitalització dels originals de text.

3.3. Realització de la correcció dels arxius de text.

3.4. Creació de la composició tenint en compte les necessitats tècniques i la finalitat del text.

3.5. Aplicació a l'arxiu final el format adequat per a tractaments posteriors.

 

 1. Activitats formatives referents a la captura i/o digitalització d'imatges originals.

 

4.1. Identificació dels originals.

4.2. Digitalització dels originals segons les especificacions tècniques.

 

 1. Activitats formatives referents a la realització del tractament d'imatges digitals.

 

5.1. Creació d’imatges vectorials.

5.2. Aplicació de la correcció de color a les imatges.

5.3. Realització del retoc a les imatges.

5.4. Elaboració de fotomuntatges.

 

 1. Activitats formatives referents a  la realització de la compaginació de pàgines.

 

6.1. Creació de pàgines maqueta i fulls d’estil.

6.2. Compaginació de textos, imatges i il·lustracions.

6.3. Maquetació de les pàgines.

6.4. Obtenció de les proves i realització de les correccions necessàries.

6.5. Aplicació a l'arxiu final el format adequat per a tractaments posteriors.

 

 1. Activitats formatives referents a la realització de publicacions electròniques.

 

7.1. Determinació de les característiques tècniques dels elements multimèdia.

7.2. Realització de l'assemblat dels elements multimèdia.

7.3. Creació i aplicació dels enllaços de pàgina.

7.4. Realització de publicacions electròniques.

7.5. Comprovació del correcte funcionament de les publicacions.

 

 1. Activitats formatives referents a la imposició digital de la forma impressora.

 

8.1. Realització del traçat digital.

8.2. Verificació de les pàgines del document.

8.3. Realització de la imposició digital.

8.4. Generació d'una prova impresa de la imposició.

 

 1. Activitats formatives referents a l’obtenció digital de la forma impressora.

 

9.1. Configuració de l'equip CTP i de la seva unitat de processament.

9.2. Execució de l'enviament de la imposició mitjançant el flux digital al CTP.

9.3. Realització del processament i acabat de la forma impressora.

 

10. Activitats formatives referents a la realització del tiratge en impressió digital.

 

10.1.   Preparació i alimentació del dispositiu d'impressió amb les matèries primeres necessàries.

10.2.   Verificació dels fitxers que s'utilitzen en el tiratge.

10.3.   Configuració del programa de dades variables.

10.4.   Configuració el dispositiu d'impressió.

10.5.   Realització de les proves de tiratge.

10.6.   Aplicació dels acabats en línia.

10.7.   Retolació i muntatge dels elements sobre el transportador (transfer) i laminatge del rètol.

10.8.   Aplicació del pla de manteniment del dispositiu d’impressió.

 

 

 

© 2020   Created by Centres Públics d'Ensenyament d'Arts Gràfiques.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service